top of page
Dietistenpraktijk DDietist The Holistic Dietician Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Vanaf 25-05-2018 is de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) privacywetgeving van kracht. Door gegevens in te vullen in het Contactformulier en/of het Intakeformulier via de website, geeft u toestemming aan Dietistenpraktijk DDietist om ingevulde persoonlijke gegevens te gebruiken en op te slaan binnen ons bedrijf. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsinformatie. Clienten hebben het recht om te vragen gegevens uit bestanden van Dietistenpraktijk DDietist te verwijderen.
Klik hier voor de Privacyverklaring.
Since 25-05-2018, the GCDP (General Claim Data Protection) privacy legislation is in force. By entering data in the Contact form and/or the Intake form via the website, you give permission to Dietistenpraktijk DDietist to use and store personal details entered within our company. Your personal information is handled carefully. Clients have the right to request the removal of data from files of Dietistenpraktijk DDietist.
Click here for the Privacy Statement (English).

Voordat u gebruik kunt maken van de diensten van Dietistenpraktijk DDietist, The Holistic Dietician is het van belang om de Algemene Voorwaarden en Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) zorgvuldig door te lezen en te ondertekenen (dit doet u automatisch bij het invullen van het intake formulier bij het invullen van uw persoonlijke gegevens).

 

Stuur het intake formulier (na overeenkomst (datum en tijd) van het intakegesprek, gemaild door de dietist samen met de afspraak-bevestiging) toe voordat het eerste consult wordt afgenomen

Op het intakeformulier staat vermeld hoe u deze informatie veiliger kunt delen met de dietist; Een wachtwoord kunt toevoegen aan het intakeformulier en de personalia kunt scheiden (separaat toesturen) van de rest van de intake-vragenlijst (toesturen in 2 delen).

Zonder dit ingevulde intakeformulier, en hiermee akkoord gaande met de Algemene Voorwaarden en AVG (Privacystatement), kan de behandeling helaas niet van start gaan. 

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 - Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Diëtist; Lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten (Lid nr. 957147en Natuurdiëtisten Nederland (Klant nr. 18265)ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici, onder KP nummer: 89912937389 en KVK nummer: 51030284

tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding & Diëtetiek, handelende als zelfstandig diëtist.

De praktijk, Dietistenpraktijk DDietist; ook wel DDietist of The Holistic Dietician genoemd.

Cliënt; degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
Arts; De huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de diëtist is verwezen.

Praktijkadres; De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend in Nederland (hoofdvestiging), Rheastraat 53A, 1076 DS Amsterdam. De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend in Portugal: (subvestiging), Casa da Lua, Rua dom Sebastiao, 8650-341 Sagres.

 

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, De Praktijk, Cliënt, Arts en Praktijkadres.
 
Artikel 2 - Algemeen De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres zoals afgesproken (genoteerd in uw bevestigingsmail van de afspraak) óf op een vooraf met de cliënt overeengekomen locatie, ófwel digitaal (videobellen, telefonisch, chat, of anders afgesproken). Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld. De cliënt is verplicht de diëtist op de hoogte te stellen van behandel locatie/adres (indien thuisbezoek). Indien de behandel locatie/adres van de cliënt zal wijzigen tijdens de behandelperiode, is de cliënt verplicht dit tijdig telefonisch, schriftelijk (per email of post) of voicemail door te geven aan de diëtist.  Indien de diëtist niet tijdig op de hoogte is gesteld door de cliënt van wijzigen betreffende de behandel locatie, is de diëtist genoodzaakt de kosten van het consult 100% in rekening te brengen (per factuur, per post of digitaal (email)) in verband met reistijd, ingeroosterde tijd, etc. 
 
Artikel 3 - Basis Indien er sprak is van behandeling op basis van een formele verwijzing door een arts. Met ingang van 1 augustus 2011 is het voor de cliënt tevens mogelijk om zonder verwijzing van de arts of specialist de diëtist te raadplegen. Indien er een verwijzing aanwezig is van de arts of specialist houdt de diëtist, indien de cliënt dit wenst, de arts of specialist op de hoogte van het verloop van de behandeling of wanneer de arts of specialist dit aangeeft (alvorens in overleg met en met toestemming van de cliënt). Tenzij de arts of specialist anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts of specialist en de diëtist. Aan arts- / disciplinaire overleggen zijn vaste tarieven verbonden.

Een verwijsbrief van de (huis)arts met AGB code, is voor sommige zorgverzekeringen een voorwaarde m.b.t. declareren van de factuur aan de zorgverzekeraar. De verwijzing dient voor de intake te worden aangevraagd (datum van de verwijsbrief dient voor de datum van het eerste consult (intake) te zijn aangeduid).

Voor disciplinair overleg (per overleg) geldt een toeslag (zie tarieven).
 
Artikel 4 - Verhindering
Verhindering Kennismaking
Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend, telefonisch, op voorwaarde dat de cliënt max. 24 uur alvorens de afspraak afmeldt of aanwezig is op de gemaakte afspraak. Tijdens de kennismaking worden nog geen inhoudelijke voedings- & coaching adviezen gegeven.
De kennismaking dient ter informatie over de behandelmogelijkheden, kosten, navraag omtrent de mogelijke vergoeding (of informatie mbt informeren aan de zorgverzekering door de cliënt) en kennismaken tussen de cliënt en de behandelend diëtist.


Bij afmelding binnen 24h voor de kennismaking of afwezig zijn (no show), wordt er 38 euro in rekening gebracht (ivm gereserveerde tijd). Er kan dan wel opnieuw een gratis/vrijblijvende kennismaking worden ingepland - kosteloos afmelden kan max. 24h alvorens een gemaakte afspraak.

Verhindering intake & vervolgconsulten Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Annuleringen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak worden 100% in rekening gebracht, met betrekking tot gereserveerde tijd en praktijkruimte. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt (i.v.m. doorlopende kosten voor de praktijk, m.b.t. o.a. praktijkhuur, tijdsreservering). Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon (tevens per sms of WhatsApp mogelijk), eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend, mits maximaal 24 uur alvorens het ingeplande consult.
 
Afspraak afzeggen:
Indien u niet bij een gemaakte afspraak aanwezig kunt zijn, belt, smst, Whatsappt, of e-mailt u de diëtist dan alstublieft zo spoedig mogelijk. Wanneer u een consult korter dan 24 uur van tevoren afzegt, kunt u de diëtist bellen/sms-en/WhatsAppen op: 0630005867 (Gelieve de voicemail inspreken bij geen gehoor).
 
Door het bevestigen van een gemaakte afspraak (per email, sms, WhatsApp (telefonisch)), gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Dietistenpraktijk DDietist en is de eigenaresse diëtist bevoegd een factuur op te stellen mb.t. een 'no show' of afmelding binnen 24 uur. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak of 'no show' kan er geen beroep worden gedaan op herroepingsrecht.

Bij last-minute afzeggingen (24 uur of minder dan 24 uur voor het consult/de afspraak) worden de kosten 100% doorberekend aan de cliënt. Indien u een intakegesprek binnen 24 uur annuleert (na bevestiging via e-mail of telefoon + ontvangen voorbereidings- & bevestigingsemail mbt de intake), ontvangt u hiervoor een factuur voor de ingeplande consulttijd + administratief voorwerk (contacttijd + dossier aanmaak). De kosten bedragen hiervoor 200 euro in de praktijk en 180 euro digitaal. Indien er geen voorbereidingswerkzaamheden zijn gedaan door de dietist (enkel de afspraak is gemaakt), Whatsapp contact en toesturen van de bevestigingsemail/voorbereidingen: intakeformulier en eetdagboek informatie/templates, mail- & whatsapp contact is uitgebleven, dan kan de diëtist beslissen om een lager bedrag in rekening te brengen; 100 euro (alleen de reservering in tijd wordt dan in rekening gebracht). De diëtist besluit de uiteindelijke kosten die worden gefactureerd, sterk afhankelijk van de al voldane werkzaamheden voor de desbetreffende cliënt (denk aan mail verkeer (voorbereidingsemail en telefonisch(incl. whatsapp) contact. Hiervoor krijgt u een factuur per email toegestuurd of worden kosten doorberekend bij het opvolgende consult. Gelieve de factuur binnen 7 dagen te voldoen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) *. Eventuele gemaakte kosten kunnen tevens per pin of in contanten te worden voldaan aan de coach tijdens een vervolgconsult vallend binnen de betaaltermijn van 7 dagen. U kunt dit aangeven aan de coach en ontvangt hiervoor een kwitantie na afloop van de betaling. Consulten worden berekend vanaf de tijd die is ingeroosterd (afgesproken), onafhankelijk van de tijd dat u arriveert. Indien u te laat bent is het niet mogelijk extra tijd te nemen voor uitloop van het consult, wegens behandeling van cliënten die na u staan ingeroosterd in de agenda. 

*Indien de factuur niet binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) met ingang van de factuurdatum wordt voldaan, ontvangt u een herinneringsfactuur waarbij 28 euro administratiekosten wordt gerekend. Word deze herinneringsfactuur niet binnen 7 dagen voldaan, dan ontvangt u een WIK (aanmanings-)brief.


U heeft 15 dagen de tijd voordat DAS incasso de facturatie zal overnemen. Incasso kosten/gerechtelijke kosten zijn voor de cliënt.

U ontvangt dus in totaal drie herinneringen voordat de facturatie wordt overgenomen door DAS incasso:
1. een herinnering na 7 dagen vanaf de factuurdatum zonder administratieve kosten.
2. een herinnering na 7 dagen vanaf de eerste herinnering met administratieve kosten (28 euro).
3. een WIK brief (aanmaning) met een overzicht van de totale openstaande kosten, incassokosten wanneer de factuur/facturen niet voldaan worden en informatie over de overname van de facturatie door DAS Incasso bij uitblijven van betalen. Verstuurd per post en/of email. 

4. administratie wordt overgenomen door DAS Incasso (incasso kosten doorgerekend aan de cliënt).

Artikel 5 - Tarieven De gehanteerde tarieven van Diëtistenpraktijk DDiëtist voor dieetadvisering zijn voor e-Health; telefonische consulten, Zoom/Facetime consulten email consulten en praktijkconsulten hetzelfde. Voor (t)huisconsulten geldt een toeslag. Tijden die zijn afgesproken voor consulten bestaan uit dieetadvisering/voedingsadvies, administratietijd, stencils en voorbereiding van de consulten door de diëtist. Consulten worden afgerond in hele kwartieren. Tarieven kunt u vinden op deze website onder ‘ Tarieven Consulten.’
 
Bij Dietistenpraktijk DDietist is het enkel mogelijk de consulten te pinnen, over te maken, te voldoen per betaalopdracht toegestuurd door de diëtist of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie. U ontvangt de factuur bij consulten in de praktijk na afloop van het consult, bij digitale consulten op voorhand van het consult. U kunt na afloop de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar indien u hiervoor bent verzekerd. In sommige gevallen zal niet het gehele bedrag voor het diëtetiek consult worden uitgekeerd, afhankelijk van uw verzekeraar en afgesloten polis. Raadpleeg uw polis voor meer informatie of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
 
Indien u niet aanwezig bent tijdens het afgesproken consult (Er worden geen uitzonderingen gemaakt bij ziekte), worden kosten 100% doorberekend ivm reserveren van een tijd-frame. U ontvangt hiervoor een factuur* (per email of per post) of het is mogelijk om de kosten bij het eerstvolgende consult te pinnen of te betalen in contanten. Overleg dit a.u.b. met de diëtist. U ontvangt hiervoor een kwitantie.
 
Facturatie bij afwezigheid (no show): No Show consulten dienen bij het volgende consult (wanneer er een vervolgconsult is/wordt afgesproken en in overleg met de coach) of binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, wordt er 28 euro administratiekosten in rekening gebracht voor de herinneringsfactuur. Wordt de factuur na deze herinnering niet voldaan, dan zal er een aanmaningsbrief (WIK) worden toegestuurd per email en/of per post.

U heeft 15 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Blijft de betaling uit, dan zal DAS Incasso de facturatie overnemen. 
 
Voor consulten via Zoom, Skype, Facetime, telefoon, email, etc. gelden dezelfde tarieven. De kosten dienen voorafgaand aan het consult worden overgemaakt. U ontvangt hiervoor een factuur per email en een betaalopdracht per telefoon voorafgaand aan het consult.

 
Artikel 6 - Betaling Bij Dietistenpraktijk DDietist is het enkel mogelijk na afloop van het consult (alleen bij consulten die worden afgenomen op de praktijk locatie) te pinnen, per zakelijke ING betaallink (te betalen met elke bank) of betaalopdracht over te maken of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie. U kunt na afloop de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar indien u hiervoor bent verzekerd. Dietistenpraktijk DDietist heeft geen contracten met zorgverzekeraars (contractvrije diëtist). Raadpleeg uw polis voor meer informatie of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Neem voorafgaand aan de behandeling contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan wanneer er maar een klein gedeelte wordt vergoed.

Consulten digitaal, online, remote, telefonisch (chat consulten) afgenomen dienen altijd voorafgaand aan het consult te worden voldaan per bank-overmaking of zakelijke ING betaallink (of betaalopdracht. - te betalen met elke bank). U ontvangt hiervoor voorafgaand aan het consult een factuur per email.
 
In andere gevallen (Indien de cliënt niet aanwezig is op afgesproken tijd/dag) zal de cliënt een factuur ontvangen per post of email toegestuurd krijgen, waarna deze binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) dient overgemaakt te worden ten name van en rekeningnummer van de praktijk. Indien de factuur niet binnen het aangegeven termijn is betaald, is de praktijk genoodzaakt en gerechtigd om administratiekosten (28 euro) in rekening te brengen. Bij uitblijven van betalen, zal er een WIK brief worden opgesteld. U heeft 15 dagen de tijd om de factuur te voldoen, waarna deze bij uitblijven van betaling wordt overgenomen door DAS Incasso.

(De diëtist heeft een strakke agenda aan te houden door achtereen/opvolgende cliënten, hierdoor is het wenselijk om binnen ingeplande consulttijd te blijven. De diëtist zal deze tijd in de gaten houden en melden als de tijd bijna om is wanneer het consult dreigt uit te lopen).(Loopt het ingeplande consult met 10-15-20-25 minuten uit (of meer tijd) door extra vragen die de client stelt of extra coaching (mits hier tijd voor is), ondanks dat de diëtist aangeeft dat consulttijd is verstreken? Dan is de diëtist  bevoegd om deze extra consult-tijd in rekening te brengen op de factuur (+ eventuele administratieve tijd).

 
Artikel 7 – Declaraties Bij Dietistenpraktijk DDietist is het enkel mogelijk om consulten in de praktijk (op de praktijklocatie(s)) na afloop van het consult te pinnen, over te maken of te betalen in contanten. Digitale consulten zijn alleen mogelijk voorafgaand te betalen, dmv een betaallink. U ontvangt hiervoor een factuur per email. U kunt na afloop de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar (de praktijk werkt met Nederlandse zorgcodes, praktijkadres en kwaliteitseisen) indien u hiervoor bent verzekerd (eventueel met een verwijzing van uw (huis)arts (met AGB code van de huisarts op de verwijzing genoteerd) indien de zorgverzekeraar hier eisen aan stelt). U kunt de ontvangen factuur voor consulten van Dietistenpraktijk DDietist zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
Let op! Facturen mogen alleen na betaling en na het consult (let hierbij op de consultdatum) worden ingediend bij de zorgverzekering (Indien u de factuur wel voorafgaand aan het consult (en voorafgaand heeft betaald) declareert bij de verzekering, heeft u kans dat de verzekering de factuur afkeurt en de praktijk onderschrijft als frauduleus - doet u dit aub niet! Wij werken graag volgens de wettelijke regels en vragen hierbij de medewerking van de cliënt). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U dient vooraf zelf de kosten te voldoen aan Dietistenpraktijk DDietist per pin of a contant (in enkele gevallen per factuur). Dietistenpraktijk DDietist levert contractvrije (ongecontracteerde) zorg.

Declareren is alleen mogelijk onder de titel (Paramedische beroepstitel): Diëtist/Kwaliteitsgeregistreerd RD Geregistreerd Diëtist (Paramedici). Niet onder de titel; Psycholoog/Psychologie of Alternatieve geneeswijze.

KP-nummer; 89912937389.

Wat is het Kwaliteitsregister Paramedici en waarom staat mijn zorgverlener hierin geregistreerd? (link)

 
Artikel 8 - Verschuldigdheid Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.
 
Artikel 9 - Aansprakelijkheid Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Website informatie: Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend; Mogelijke fouten of onjuistheden in geschrift. 

Artikel 10 - Klachtenregeling Heeft u een klacht over een diëtist werkzaam bij Dietistenpraktijk DDietist? Leg de klacht in eerste instantie voor aan de dietist of bij de praktijk waar de dietist werkzaam is. De dietist zal samen met u zoeken naar een passende oplossing. Komt u er samen echt niet uit? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:


U kunt bij de diëtist zelf navragen bij welke klachtencommissie ze is aangesloten. De diëtist staat ervoor in dat hij of zij conform de Wet Wkkgz (eventuele) klachten afhandelt en de andere vereisten uit deze wet in acht neemt. Diëtisten met een zelfstandige praktijk die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.klachtencommissieparamedici.nl).  Diëtisten met een zelfstandige praktijk die niet bij deze klachtenregeling zijn aangesloten en diëtisten werkzaam binnen een instelling zijn aangesloten bij een (andere) onafhankelijke geschilleninstantie.

- Klacht indienen.

- Informatie over de Klachtencommissie Paramedici.

 
Artikel 11. Beëindiging Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. Doorverwijzing is tevens mogelijk in overleg tussen cliënt en diëtist.
 
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen mits Diëtistenpraktijk DDietist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan telefonisch, schriftelijk (per post of per email) hiervan op de hoogte is gesteld. Indien u een Diëtetiek pakket heeft aangeschaft of een consulten-/weegkaart en de behandeling voortijdig beëindigd, wordt hiervoor geen geld gerestitutioneerd.
 
Artikel 12: Privacy De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk DDietist handelt conform deze wet.  In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt in de praktijk of doorgegeven via het intakeformulier, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van adviezen m.b.t. persoonlijke hulpvragen.

Uitzondering: Uw privacy kan niet meer volledig worden gewaarborgd, indien u de laatste herinneringsfactuur niet voldoet binnen de betalingstermijn genoteerd op de factuur. De praktijk is dan namelijk genoodzaakt persoonsgegevens en de situatie door te geven aan DAS Incasso i.v.m. overname van de facturatie en incassoprocedure. 

Informatie m.b.t. gebruik van Instagram i.r.t. de privacy:


Adviezen m.b.t. Instacoaching:
Maak een nieuw, onherkenbaar emailadres aan voor heet aanmaken van een nieuw onherkenbaar Instagram-account. Gebruik dit account alleen voor foto's met voedingsmiddelen & maaltijden erop. Gebruik dit account enkel met als doel: coaching & feedback van de diëtist. Voeg alleen de diëtist toe aan dit account als 'volger'. Zet het account op 'privé'. Er is zo alleen contact tussen u en de diëtist.

Informatie m.b.t. gebruik van Whatsapp i.r.t. de privacy:
Whatsapp kan worden gebruikt als communicatiemiddel tussen de diëtist en de cliënt. Whatsapp gebruikt ‘end to end’ encryptie, waardoor alleen degene die met elkaar communiceren de berichten kunnen zien en lezen. De berichten zijn versleuteld. Foto's die worden verstuurd via Whatsapp vormen wel een risico (denk voornamelijk aan foto's waarop persoonlijke informatie of medische gegevens staan). Wanneer er foto's worden verstuurd met hierop 'privé informatie' vormt niet direct Whatsapp het probleem, maar kunnen deze foto's automatisch worden opgeslagen op bijvoorbeeld ICloud als back-up of toegankelijk worden voor andere gedownloade apps op de telefoon. De foto's worden tevens opgeslagen op de telefoon van de ontvanger, waardoor bij verlies, diefstal etc. tevens de privacy geschonden kan worden. De verzender en ontvanger van de foto's zijn beide verantwoordelijk voor de privacy waarborging. Foto's kunnen uiteraard wel door de verzender en ontvanger worden verwijderd.


Extra informatie m.b.t. Whatsapp-gebruik:
Risico’s
Het verzenden van foto’s is bijvoorbeeld niet extra beveiligd. Hierdoor kunnen foto’s van patiënten in de privécollectie van de gebruiker terechtkomen en automatisch geüpload worden in een ‘cloud’-service. Daarnaast kunnen foto’s toegankelijk zijn voor andere geïnstalleerde apps.
 
De regelgeving
Vaststaat dat op dit moment de privacy van patiëntgegevens onvoldoende gewaarborgd is bij het gebruik van WhatsApp. Daarom is het belangrijk dat (para)medici en de cliënt zich bewust zijn van de risico’s van privacy schending. Foto’s, diagnoses en andere patiëntgegevens vallen immers onder het beroepsgeheim en de privacyregelgeving. 
 
Richtlijn voor zorgvuldig gebruik van Whatsapp
Het advies is WhatsApp alléén te gebruiken voor het versturen van patiëntinformatie wanneer dit de zorg voor de patiënt aantoonbaar ten goede komt én geen tot de persoon herleidbare gegevens uit te wisselen via de app (foto's waarop medische of persoonsgegevens zichtbaar zijn, tenzij de cliënt instemt met het risico). Er wordt aangeraden om foto’s zowel bij de verzender als de ontvanger te wissen. Blijken de gegevens wel tot een patiënt te herleiden, dan is het veiliger om andere communicatiemiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld beveiligde e-mail. Het is aan het veld dit advies uit te werken in richtlijnen. Veel ziekenhuizen hebben wel richtlijnen voor het gebruik van sociale media, maar meestal niet specifiek voor WhatsApp. De zorg is hier nog volop mee bezig.

WhatsApp - Chatten (tussen consulten in = buiten ingeplande consult tijd) en tarifering:
Tarieven chatten & coaching via Whatsapp: per 5-10 min. 28 euro, per 20-30 minuten 48-76 euro, per 40-60 minuten 98-126 euro. De diëtist kan gesprekstijd (typen of spraakberichten, 'over en weer') via Whatsapp in rekening brengen indien het om gevraagde adviezen en coaching gaat vanuit de client geïnitieerd (met uitzondering: verplaatsen van afspraken). De diëtist is bij Wet verplicht om het medische dossier van de cliënt tevens up-to-date te houden, wanneer er medische informatie (rondom coaching, adviezen, etc.) wordt besproken over WhatsApp. De administratieve tijd (dossier tijd) is inbegrepen in het genoemde tarief.

Artikel 13: Legitimatie Cliënten dienen zich te kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en zorgverleners indien hiernaar wordt gevraagd. De diëtist moet kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Bij een bezoek aan Diëtistenpraktijk DDietist dient u om die reden een geldig legitimatiebewijs/zorgpas bij u te hebben en deze te tonen tijdens het intake consult.
 
Artikel 14: Copyright, met betrekking tot verspreiding/gebruik commerciële doeleinden voorlichtingsmateriaal en dieetadviezen/persoonlijke voedingsplannen. Het is niet toegestaan om voorbeeld eetdagboeken, template eetdagboeken, intakeformulieren op de website, voorlichtingsmateriaal en dieetadviezen (etc.) verkregen via Dietistenpraktijk DDietist voor commerciële doeleinden te gebruiken, te verspreiden of te delen. Er worden juridische stappen ondernomen wanneer voorlichtingsmaterialen/ formulieren worden gebruikt voor zakelijke/commerciële doeleinden (denk bijv. aan gebruik voor eigen praktijk, presentaties en seminars, workshops etc.).

Artikel 15: Digitale consulten kunnen alleen voorafgaand aan een consult worden voldaan (betaling). U ontvangt een dag of enkele dagen alvorens het consult een factuur en betaallink. Digitale consulten vinden plaats via Zoom, Facetime of WhatsApp video (of ander programma, in overleg tussen de cliënt en diëtist). Het is niet toegestaan om consulten op te nemen zonder toestemming van de diëtist. Het is tevens niet toegestaan om materiaal te verspreiden aan derden of voor commerciële doeleinden in te zetten.

Artikel 16: Verantwoordelijkheid cliënt Informatie (Voedingsplannen, hand-outs, rapportage(s), (doordruk)facturen, etc.)) dienen door de cliënt zorgvuldig te worden bewaard. Informatie wordt maar eenmaal aan de cliënt toegestuurd of overhandigd. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om informatie verkregen van de diëtist en (doordruk)facturen goed te bewaren voor eventuele declaratie aan de zorgverzekeraar of voor uw boekhouding (m.b.t. de Belastingdienst). Facturen worden mogelijk niet kosteloos opnieuw uitgeschreven bij verlies. Wilt u een factuur opnieuw uitgeschreven (doordrukfactuur) of toegestuurd krijgen per email (dit is mogelijk tot maximaal één jaar na (factuur)data van het afgenomen consult, kaart of pakket), dan kan hier mogelijk 28 euro tot 48 euro administratiekosten voor in rekening worden gebracht per (doordruk)factuur (hoogte van de administratiekosten zijn afhankelijk van afgenomen consult(en), pakket(ten) of kaart(en) waarvoor de factuur is opgesteld).


Bij verlies van een eerder opgesteld en overhandigd, of toegestuurd voedingsplan of hand-out(s), kunnen tevens kosten in rekening worden gebracht bij heropvragen van het document. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het type document, in overleg met de dietist (eigenaresse).
Uitzondering: Wanneer de zorgverzekeraar de factuur afkeurt (om welke reden(en) dan ook) kan de diëtist mogelijk de factuur naar juistheid (m.b.t. codering/informatie waarnaar de zorgverzekering vraagt) aanpassen. Hiervoor is een specificatie nodig van de zorgverzekeraar, zodat de diëtist de wijzigingen kan doorvoeren. Hieraan zitten geen extra kosten verbonden voor de cliënt.

 

De cliënt is zelfverantwoordelijk voor het navragen van de vergoeding diëtetiek binnen zijn of haar polis indien gewenst, voorafgaand aan de behandeling. De diëtist kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de vergoeding. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en afgesloten polis. Tevens kunnen vergoedingen voor gecontracteerde en ongecontracteerde dietetiek verschillen. Dietistenpraktijk DDietist werkt bewust ongecontracteerd/contractvrij.

Artikel 17:  Persoonsgegevens en Medische status De cliënt is verplicht om de diëtist tijdens de behandelingstermijn op de hoogte te stellen van persoonsgegevens (o.a. woonadres, zorgverzekeraar, etc.) en medische status (o.a. medicatie, ziekenhuisopname, ziekten, etc.) en het tussentijds wijzigingen hiervan i.v.m. voedings-, leefstijl- & supplementen advisering en bijhouden van uw persoonlijke dossier.
Deze wijzigingen zijn per email door te geven via het contactformulier op de website (klik op de onderstreepte tekst).

Artikel 18: Geldigheid pakketten en consulten-/weegkaarten
Afgenomen pakketten, consultenkaarten & weegkaarten zijn maximaal 6 maanden geldig, met als ingangsdatum de afname datum van het eerste consult.
Na 6 maanden verloopt het pakket, de consultenkaart of weegkaart. Restitutie van het betaalde bedrag of overdragen van het pakket of de kaart is niet mogelijk.
Her-intake Indien er langer dan 3 maanden geen consult is ingepland, dient er een her-intake te worden ingepland bij herstarten/oppakken van de behandeling. Dit mede in verband met mogelijke wijzigingen in leefstijl, doelen, medische achtergrond, lichaamssamenstelling, verzekerings-/adresgegevens, etc. De diëtist dient zich in te lezen in het persoonlijke dossier en het behandelplan en persoonlijke dossier aan te passen naar de huidige situatie.

Houdbaarheid vooruit betaalde consulten (afgemeld en opnieuw inplannen op verzoek (uitstellen van het consult, bijv. weken, maanden na betaling)).

Wanneer een consult / intake vooruit wordt betaald en tijdig wordt afgezegd of opnieuw wordt ingepland na betaling (uitstellen van het consult ivm niet kunnen, of ziek zijn, denk aan weken, maanden erna), dan is dat uiterlijk mogelijk binnen het declarabele jaar waarin het consult/ de intake vooruit is betaald.

 

Tegoeden (vooruitbetaalde intakes en vervolgconsulten) zijn maximaal 6 maanden houdbaar en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 19: Administratietijd,  Voor- & Nabereidingstijd, Consulttijd & Coaching tussen consulten in 
De diëtist geeft coaching, adviezen en begeleiding tijdens ingeplande tijd (directe tijd - consulten) door de cliënt in samenspraak met de diëtist. Administratieve tijd wordt ook in rekening gebracht op de factuur (indirecte tijd) (denk aan bijhouden dossier, e-mails, coaching per email of telefoon (ook Whatsapp), voor- en nabereiding van dagboeken of oefeningen of feedback, etc.). Ter reactie op e-mails (en coaching) van cliënten, telefonische vragen (en coaching), vragen (en coaching) via WhatsApp is de diëtist bevoegd hiervoor eventueel extra kosten op de factuur in rekening te brengen, dit hoeft niet in overleg met de cliënt, aangezien zelf via contact vanuit de cliënt om (tussentijdse) feedback/ voorbereiding/ vragen/ coaching wordt vraagt, waarop de diëtist een reactie toestuurt. Vragen en opdrachten kunnen ook tijdens consulttijd worden behandeld, waardoor geen extra administratietijd wordt gerekend. Mocht de oefening aan het einde van het consult worden toegestuurd, dan wordt er nabereidingstijd gerekend ivm toevoegen dossier en meenemen van de informatie voor het volgende consult mbt coaching.


Er vindt geen coaching, advisering of begeleiding plaats tussen consulten door, tenzij u hiervoor een coaching abonnement heeft aangeschaft (via bijv. Instagram, WhatsApp, telefonisch of via Skype of Facetime (e-Health). Dit voorafgaand overlegd met de behandelend diëtist. De diëtist zal vrijblijvend, in sommige gevallen besluiten advies te geven tussen de behandelingen door (via WhatsApp, Instagram, etc.), maar deze beslissing blijft vrijblijvend voor de diëtist, het is geen voorwaarde aan/van de behandeling en is ook niet inbegrepen in de tarieven.

Artikel 20: Kinderen & Tieners (< 18 jaar) - individueel consult
Kinderen en tieners kunnen in overleg met de diëtist, samen met of zonder ouder(s) of verzorger(s) consulten afnemen - In sommige gevallen kan de behandeling worden belemmerd als ouder(s) of verzorger(s) alle consulten met kind/tiener bijwonen en is het mogelijk dat de diëtist in overleg vraagt om een individueel gesprek/consult met uw kind of tiener.


Indien een individueel gesprek tussen kind of tiener en diëtist (zonder ouder(s) & verzorger(s) plaatsvindt:
U kunt uw kind of tiener afzetten bij de praktijk of plaatsnemen in onze wachtruimte (thee en koffie aanwezig). Indien consulten zonder ouder(s) of verzorger(s) worden gevolgd, zullen ouder(s) of verzorger(s) per email (in overleg) op de hoogte worden gehouden van de behandeling en vorderingen (van toepassing bij cliënten onder 18 jaar). 

 

De diëtist is bevoegd tijd in rekening te brengen m.b.t. schrijven van e-mails en/of telefonisch contact met de ouder(s) of verzorger(s), m.b.t. overbrengen van informatie over de behandeling en gemaakte vorderingen van het kind of de tiener.


Voor ouder overleg (per overleg) geldt een toeslag (zie tarieven).

Artikel 21: Continue coaching via Whatsapp

Whatsapp continue coaching.*

Bij Dietistenpraktijk DDietist is er ook een mogelijkheid voor continue begeleiding via Whatsapp (dmv een extra tarief (opgetelde tijd of vast tarief voorafgaand besproken/afgesproken met de diëtist - in overleg) - behulpzaam wanneer je kindje bijv. eczeem heeft of ontlastingsproblematiek en voedingsdagboek foto's, ingrediënten-labels (van voedingsmiddelen, foto's) en eczeem op wangen of andere lichaamsdelen waar de eczeem zit (en ''flare ups''), ontlastingsconsistentie/kleur, per foto's bijgehouden kan worden. Met directe feedback kan er snel worden geschakeld, maar ook snel achterhaald worden wat de (mogelijke) oorzaak van de gevoeligheid is. (*Continue coaching is alleen mogelijk wanneer hier een plekje voor vrij is. De diëtist kan max. twee cliënten continue coachen via WhatsApp ivm bijhouden dossier, intensiviteit en voorkomen van verwarring tussen het geven van informatie aan cliënten ivm bijv. uitzoeken van een allergie). Continue coaching is alleen voor een bepaalde periode wanneer continue coaching een toegevoegde waarde heeft. Denk aan angst voor mogelijke reacties van je kindje op een bepaald voedingsmiddel, wanneer hier aanleiding toe is (uit voorgaande ervaringen op gemaakt. De continue coaching stopt wanneer de dietist dit aangeeft, of wanneer alle allergenen bijv. zijn geïntroduceerd aan het kindje en het risico op reacties flink is afgenomen, of wanneer er duidelijkheid is (inzicht) in reacties op bepaalde allergenen.

Artikel 22: Aanvaarden van de Algemene voorwaarden van de praktijk door de cliënt

Na invullen en toesturen van het intakeformulier aan de diëtist/praktijk, gaat de cliënt akkoord met de Algemene Voorwaarden van de praktijk zoals op deze pagina beschreven. Dit staat ook in het intakeformulier geformuleerd. Door het intakeformulier in te vullen wordt een persoonlijk dossier aangemaakt door de behandelend diëtist. Hiermee is de behandeling gestart en de 'algemene voorwaarden' van Dietistenpraktijk DDietist / The Holistic Dietician van toepassing.

Dieetproducten & Suppletie.
Soms is het nodig om bepaalde dieetproducten of suppletie te adviseren. Een dieetproduct is een voedingsmiddel met een andere samenstelling dan reguliere voeding.
Bijvoorbeeld zoutarme (natriumbeperkte) kaas en glutenvrij brood. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van dieetproducten of suppletie via een aanvullende polis (met een verwijzing van de (huis)arts. Raadpleeg uw polis of vraag de zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor de vergoeding van deze producten.
 
Wanneer uw verzekeraar niet alle kosten vergoed voor dieetadvisering, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op extra belastingaftrek. U kunt hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst raadplegen.

Wanneer u niet alle dieetkosten zelf kunt betalen kunt u ook nog een beroep doen op de bijzondere bijstand via de sociale dienst van uw gemeente.


Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG), Privacyverklaring:

Dietistenpraktijk DDietist gaat zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk om met uw/jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u/je gebruik maakt van diensten van Dietistenpraktijk DDietist dan hebben wij gegevens van u/jou nodig. Die verstrek(t) u/ je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), WhatsApp, via het contact met de diëtist, via het contactformulier op de website, via het intakeformulier of via de email.

 

Denk hierbij aan: 
Naam 
Geboortedatum 
Adresgegevens 
BSN 
Telefoonnummer / mobiel nummer 
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer) 
E-mailadres 
Bepaalde, ter zake doende, medische-, leefstijl-, meet- en privegegevens 

Waarom is dat nodig? 
Dietistenpraktijk DDietist heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk holistisch- en voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u/jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u/jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw/jouw behandeling. Uw/Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet zonder toestemming van de client gedeeld door de diëtist met andere (para)medici of personen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 
Dietistenpraktijk DDietist bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

Delen met anderen 
Dietistenpraktijk DDietist zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Dietistenpraktijk DDietist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Dietistenpraktijk DDietist zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Dietistenpraktijk DDietist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Dietistenpraktijk DDietist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ddietist.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. 

Beveiliging 
Dietistenpraktijk DDietist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer praktijk - 0630005867 of via het mailadres praktijk - info@ddietist.nl t.a.v. D. Willemsen. 


Meer informatie 
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Dietistenpraktijk DDietist kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 0630005867 of via het mailadres praktijk – info@ddietist.nl. 


Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klik hier voor de Beroepscode (door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten)

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Dieetkosten - Belastingdienst:

Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Volgt 1 van uw gezinsleden of huisgenoten ook een dieet? Dan kunt u ook voor dat dieet een vast bedrag aftrekken als dieetkosten. U moet dan wel een dieet volgen dat in 1 van de dieetlijsten staat genoemd. In de dieetlijst staat het vaste bedrag dat u voor een bepaald jaar als dieetkosten mag aftrekken.

De Belastingdienst kan u mogelijk vragen om een dieetbevestiging van uw arts of diëtist op te sturen - vraag hier alleen om aan de dietist, wanneer de Belastingdienst hierom vraagt. U kunt uw facturen eerst zonder dieetbevestiging aan de Belastingdienst toesturen.

https://www.belastingdienst.nl/ 

Dieetbevestiging Belastingdienst.

Holistisch dietist, holistic dietician, nutritional psychologist, naturopath, naturopathy

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page