top of page
Holistisch dietist, zwangerschapsdiabetes, pregnancy diabetes, gestational diabetes, voedingspsycholoog

Bent u geen client bij Verloskundigenpraktijk Hygiea, kijkt u dan bij tarieven --> Speciale tarieven voor cliënten verwezen door VPHygiea zijn enkel van toepassing indien verwijzing door verloskundigen van VPHygiea voor een behandeling van zwangerschapsdiabetes bij Dietistenpraktijk DDietist.

 

Nederlands:

Pakket speciaal voor clienten van Verloskundigenpraktijk Hygiea. 

Is er bij  u (beginnende) Zwangerschapsdiabetes (Gestational Diabetes) geconstateerd en bent u verwezen door Verloskundigenpraktijk Hygiea naar Dietistenpraktijk DDietist voor adviezen met betrekking tot de bloedsuikerspiegel & het voedingspatroon?

Zwangerschapsdiabetes kan risico's veroorzaken voor uw ongeboren kindje en uzelf. Via de dietist verkrijgt u informatie over het stabiliseren van uw bloedsuikerspiegel door veranderde voedingsinname en combinaties.

Tevens kunt u naar behoefte uitleg krijgen over Zwangerschapsdiabetes, hoe en wanneer u metingen verricht met uw bloedglucosemeter, hoe u dit registreert/bijhoudt en waar u een glucosemeter kunt aanschaffen.

English:

Package especially for clients of Midwifery Practice Hygiea.

Are you diagnosed with (starting) Gestational Diabetes and have you been referred by Midwifery Practice Hygiea (Verloskundigenpraktijk Hygiea) to Dietistenpraktijk DDietist for advice, regarding the blood sugar level and diet (nutritional advice)?

 

 

Gestational diabetes can cause risks for your unborn child and yourself. The dietician wil give you the information you need to stabilise your blood sugar levels by changing nutritional intake and learning the effect of nutritional combinations.

 

Its also possible to receive information about Gestational Diabetes related to; How to measure (and which times) with your blood glucose meter/device, how to register/keep track of these values and where you can purchase a glucose meter.

Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea
Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea
Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea

*Behandeling Zwangerschapsdiabetes (summery)

Traject Zwangerschapsdiabetes.

Verwezen via Verloskundigepraktijk Hygiea: 

- 100 euro*** (indien de glucosemeter al aanwezig is en de verloskundige uitleg heeft gegeven over het exacte meten (hoe, hoevaak, wanneer (meter is tevens al aanwezig, de client weet hoe de meter moet worden gebruikt en hoe het voedingsdagboek moet worden bijgehouden)).

(***Van toepassing bij cliënten die al eens eerder zwangerschapsdiabetes hebben gehad - bij een voorgaande zwangerschap én begeleiding hebben gehad van Dietistenpraktijk DDietist).

In de meeste gevallen volgen cliënten dit traject;

- 150 euro* (extra uitleg voorafgaand aan het lange consult (digitaal of in de praktijk) van de glucosemeter, voedingsdagboek, gebruik glucosemeter per email (de volledige behandeling).

(*nieuwe cliënten met de diagnose zw.dm - eerste zwangerschap, eerste keer zw.dm. en een eerst behandeling starten rondom zw.dm. via Dietistenpraktijk DDietist.

Op eigen initiatief, of verwezen via andere praktijk:

- 234 euro

Belangrijke mededeling mbt behandeling Zwangerschapsdiabetes:

Glucose apparaat/machine zelf te bestellen op eigen kosten, of via VPHygiea te bestellen/aan te vragen bij de Verloskundige.

Tarieven dietetiek zijn excl. glucose meter, prikpen/prikkers, strips, etc.

Stappen: Diagnose Zwangerschapsdiabetes via VPHygiea
--> verwijzing naar Dietist via VPHygiea --> client maakt afspraak bij Diëtist en voldoet betaling pakket (150 euro - via Factuur en Betaallink ING - via WhatsApp) --> client krijgt uitleg over glucose meter en dagboek van de Diëtist per email  --> client haalt glucosemeter op bij de praktijk VPHygiea  --> client meet volgens uitleg van de Diëtist glucose + bijhouden van voedingsdagboek
(1 week) met behulp van toegestuurde template (+ uitleg per email)
--> client stuurt bijgehouden informatie toe per email naar de Diëtist
--> de Diëtist bereidt alle toegestuurde informatie voor --> consult met Diëtist vindt plaatst (digitaal videobel consult of chat via WhatsApp mbt evaluatie dagboek en curves --> client voert feedback uit (opvolgende week) en houdt opnieuw dagboek en curves bij (1 week) ---> client krijgt nogmaals feedback op dagboek via email.
(eventueel extra consulten in te plannen indien gewenst buiten pakket om).


 

Steps: Diagnose Gestational Diabetes via VPHygiea

--> referral to Dietician by VPHygiea --> client makes an appointment with Dietician and pays package (150 euros - via Invoice and Payment link from ING - via WhatsApp) --> client receives an explanation about glucose machine and diary tracking from the Dietitian by email - -> client picks up the glucose machine at the VPHygiea practice --> client measures glucose according to the Dietician's explanation + tracking a food diary (1 week) using the provided template(+ explanation by email) --> client sends updated information by email to the Dietician--> the Dietician prepares all information sent by the client (preparations) --> consultation with Dietician takes place (remote by videocall or chat consultation by WhatsApp regarding evaluation diary and curves --> client implements feedback from the dietician (following week) and keeps track of diary and curves again ( 1 week) ---> client receives feedback on the diary from the dietician by email (possible extra consultations to be scheduled if desired outside the package).

Letter from VPHygiea with information about treatment.

Brief van VPHygiea met informatie behandeling

Cliënten verwezen door:
Verloskundigenpraktijk Hygiea Zwangerschapsdiabetes 

Benodigde consulten:

***(totaal 100 euro)

1. Eenmalig lang consult op praktijklocatie of online (video of chat consult) (max. 60 minuten directe tijd +

Voorafgaand aan het consult - email met uitleg mbt bijhouden van een eetdagboek en glucosewaarden + template dagboek. 

2. Evaluatie moment (per email) na het lange consult (na adviezen) feedback/evaluatie bijgehouden eetdagboek. 

Vaak tevens benodigd ter voorbereiding: 

(totaal 150 euro):

0. Uitleg/instructies (voorafgaand per email) over gebruik van de glucosemeter + uitvoeren van metingen (hoe te meten + tijden waarop gemeten moet worden)

* uitleg glucosewaarden + uitleg voedingsdagboek en template (alleen per email)

100 euro***- 150 euro*

(Normale prijs: 234 euro)

(exclusief glucosemeter)

(incl. administratieve tijd 'benodigde consulten')

(excl. administratieve tijd 'eventueel')

(Eventueel losse vervolgconsulten in te plannen bij vragen of nogmaals evalueren glucosewaarden en eetdagboek)

48 euro = 30 minuten in de praktijk of digitaal (+ 28 euro voorbereiding/toediening indien nodig - bij het opsturen van een voedingsdagboek/glucosewaarden per e-mail ter voorbereiding door de diëtist en toe te voegen aan uw persoonlijk dossier)

Required consultations:

***(total: 100 euro)

1. One long consultation on the practice location or digital (video call or chat) (max. 60 minutes direct time +

Before the consultation per email: Instructions/explanation of keeping track of a food diary + glucose tracking, template by email)

2. Evaluation (by email) after the long consultation. Feedback/evaluation from the dietician on your food diary/glucose levels.

 

In many cases needed as well: 

(total: 150 euro):

0. Information/explanation about 'How to use/measure with' the glucose meter (How many times and how to measure)

- Information/explanation of glucose values, keep track of a fooddiary

(only per email ) + (sending food diary template & glucose values ​​by email - feedback by the dietician by email)

 

100 euro*** - 150 euro*

(***Van toepassing bij cliënten die al eens eerder zwangerschapsdiabetes hebben gehad - bij een voorgaande zwangerschap én begeleiding hebben gehad van Dietistenpraktijk DDietist)

(*nieuwe cliënten met de diagnose zw.dm - eerste zwangerschap, eerste keer zw.dm. en een behandeling starten rondom zw.dm. via Dietistenpraktijk DDietist).

 

(Normal price: 234 euro)

(excluding glucose machine)

(incl. administration time 'required consultations')

(excl. administration time 'optional')

(If necessary, it's possible to schedule single follow-up consultations for questions or re-evaluation of the blood glucose values and food diary)

48 euro = 30 minutes in the practise or digital (+ 28 euro preparation/administration when needed - when sending a food diary /glucose levels by email to prepare by the dietician and add to your personal dossier)

Consultations in English and Dutch
Virtual, Digital consultations, Worldwide..

bottom of page