Bent u geen client bij Verloskundigenpraktijk Hygiea, kijkt u dan bij tarieven --> Speciale tarieven voor cliënten verwezen door VPHygiea zijn enkel van toepassing indien er een verwijs-kortingskaartje voor de behandeling van zwangerschapsdiabetes bij Dietistenpraktijk DDietist is afgegeven door de verloskundige(n) van VPHygiea. Neem dit verwijs-kortingskaartje altijd mee naar het consult om recht te hebben op de korting zoals vermeld op deze pagina --> Pakket op hulpvraag (of vraag naar de mogelijkheden aan de dietist).

 

Nederlands:

Pakket speciaal voor clienten van Verloskundigenpraktijk Hygiea. 

Is er bij  u (beginnende) Zwangerschapsdiabetes (Gestational Diabetes) geconstateerd en bent u verwezen door Verloskundigenpraktijk Hygiea naar Dietistenpraktijk DDietist voor adviezen met betrekking tot de bloedsuikerspiegel & het voedingspatroon?

Zwangerschapsdiabetes kan risico's veroorzaken voor uw ongeboren kindje en uzelf. Via de dietist verkrijgt u informatie over het stabiliseren van uw bloedsuikerspiegel door veranderde voedingsinname en combinaties.

Tevens kunt u naar behoefte uitleg krijgen over Zwangerschapsdiabetes, hoe en wanneer u metingen verricht met uw bloedglucosemeter, hoe u dit registreert/bijhoudt en waar u een glucosemeter kunt aanschaffen.

English:

Package especially for clients of Midwifery Practice Hygiea.

Are you diagnosed with (starting) Gestational Diabetes and have you been referred by Midwifery Practice Hygiea (Verloskundigenpraktijk Hygiea) to Dietistenpraktijk DDietist for advice, regarding the blood sugar level and diet (nutritional advice)?

 

 

Gestational diabetes can cause risks for your unborn child and yourself. The dietician wil give you the information you need to stabilise your blood sugar levels by changing nutritional intake and learning the effect of nutritional combinations.

 

Its also possible to receive information about Gestational Diabetes related to; How to measure (and which times) with your blood glucose meter/device, how to register/keep track of these values and where you can purchase a glucose meter.

Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea
Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea
Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea

*Behandeling Zwangerschapsdiabetes (summery)

Verwezen via Verloskundigepraktijk Hygiea: 

- 100 euro (indien glucose meter al aanwezig is en de verloskundige uitleg heeft gegeven over meten (hoe, hoevaak, wanneer))

- 150 euro (Bij afnemen van de volledige behandeling)

Op eigen initiatief, of verwezen via andere praktijk:

- 234 euro

Cliënten verwezen door:

Verloskundigenpraktijk Hygiea Zwangerschapsdiabetes 

Benodigde consulten:

- Eenmalig lang consult op praktijklocatie of online (video of chat consult) (60 minuten directe tijd +

Voorafgaand aan het consult - email met uitleg, bijhouden eetdagboek + template 

* feedback/evaluatie bijgehouden eetdagboek. Doornemen met de diëtist tijdens het consult.

Indien nodig (50 euro):

* uitleg (voorafgaand) over gebruik van de glucosemeter + uitvoeren van metingen (hoe te meten + tijden waarop gemeten moet worden)

* uitleg glucosewaarden + (alleen in overleg) email consult

(toesturen voedingsdagboek & glucosewaarden - feedback door de diëtist per email --> eenmalig, in overleg met de diëtist / alleen indien benodigd)

* Eventueel indien nodig: Handouts/informatie over zwangerschap/voeding / zwangerschapsdiabetes (per email) 

100 euro -  150 euro*

(Normale prijs: 234 euro)

(exclusief glucosemeter)

(incl. administratieve tijd 'benodigde consulten')

(excl. administratieve tijd 'eventueel')

(Eventueel losse vervolgconsulten in te plannen bij vragen of nogmaals evalueren waarden en eetdagboek)

Required consultations:

- One long consultation on the practice location or digital (video call or chat) (60 minutes direct time +

Before the consultation - explanation of keeping track of a food diary + template by email)

* feedback/evaluation of your tracked food diary from the dietician during the consultation

 

 

Sometimes needed (50 euro):

* explanation about 'How to use/measure with' the glucose meter +  (How many times and how to measure)

* explanation of glucose values

(only during the consultation in the practice) + email consultation (send food diary & glucose values ​​by email - feedback by the dietician by email --> once, in consultation with the dietician / only when necessary)

* Sometimes extra when needed: Handouts Pregnancy + Nutrition - Handouts Pregnancy and Diabetes.

 

 

100 euro - 150 euro*

 

(Normal price: 234 euro)

(excluding glucose meter)

(incl. administration time 'required consultations')

(excl. administration time 'optional')

(If necessary, it's possible to schedule single follow-up consultations for questions or re-evaluation of the blood glucose values and food diary)

Dietistenpraktijk DDietist