Algemene Voorwaarden:

Vanaf 25-05-2018 is de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) privacywetgeving van kracht. Door gegevens in te vullen in het Contactformulier en/of het Intakeformulier via de website, geeft u toestemming aan Dietistenpraktijk DDietist om ingevulde persoonlijke gegevens te gebruiken en op te slaan binnen ons bedrijf. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsinformatie. Clienten hebben het recht om te vragen gegevens uit bestanden van Dietistenpraktijk DDietist te verwijderen.
Klik hier voor de Privacyverklaring.
Since 25-05-2018, the GCDP (General Claim Data Protection) privacy legislation is in force. By entering data in the Contact form and/or the Intake form via the website, you give permission to Dietistenpraktijk DDietist to use and store personal details entered within our company. Your personal information is handled carefully. Clients have the right to request the removal of data from files of Dietistenpraktijk DDietist.
Click here for the Privacy Statement (English).

Artikel 1 - Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Diëtist; Lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten en Natuurdiëtisten Nederland, ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding & Diëtetiek, handelende als zelfstandig diëtist. Cliënt; degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Arts; De huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de diëtist is verwezen. Praktijkadres; De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend, Rheastraat 53A, 1076 DS Amsterdam. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts en Praktijkadres.

 

Artikel 2 - Algemeen De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of op een vooraf met de client overeengekomen locatie. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld. De cliënt is verplicht de diëtist op de hoogte te stellen van behandel locatie/adres. Indien de behandel locatie/adres van de cliënt zal wijzigen tijdens de behandelperiode, is de cliënt verplicht dit tijdig telefonisch, schriftelijk (per email of post) of voicemail door te geven aan de diëtist.  Indien de diëtist niet tijdig op de hoogte is gesteld door de cliënt van wijzigen betreffende de behandel locatie, is de diëtist genoodzaakt de kosten van het consult 100% in rekening te brengen (per factuur, per post of digitaal (email)) in verband met reistijd, ingeroosterde tijd, etc. 

 

Artikel 3 - Basis Indien er sprak is van behandeling op basis van een formele verwijzing door een arts. Met ingang van 1 augustus 2011 is het voor de cliënt tevens mogelijk om zonder verwijzing van de arts of specialist de diëtist te raadplegen. Indien er een verwijzing aanwezig is van de arts of specialist houdt de diëtist, indien de client dit wenst, de arts of specialist op de hoogte van het verloop van de behandeling of wanneer de arts of specialist dit aangeeft (alvorens in overleg met en met toestemming van de client). Tenzij de arts of specialist anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts of specialist en de diëtist.

Een verwijsbrief van de (huis)arts is voor sommige zorgverzekeringen nodig m.b.t. declareren van de factuur aan de zorgverzekeraar. De verwijzing dient voor de intake te worden aangevraagd (datum van de verwijsbrief dient voor de datum van het eerste consult (intake) te zijn aangeduid).

 

Artikel 4 - Verhindering

Verhindering Kennismaking

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend, op voorwaarde dat de client max. 24 uur alvorens de afspraak afmeld of aanwezig is op de gemaakte afspraak. Tijdens de kennismaking worden nog geen inhoudelijke voedings- & coachingsadviezen gegeven.

De kennismaking dient ter informatie over de behandelmogelijkheden, kosten, vergoeding navraag en kennismaken tussen de client en de behandelend dietist.

Bij afmelding binnen 24h voor de kennismaking of afwezig zijn (no show), wordt er 38 euro in rekening gebracht. Er kan dan wel opnieuw een gratis/vrijblijvende kennismaking worden ingepland - kosteloos afmelden kan max. 24h alvorens een gemaakte afspraak.

Verhindering intake & vervolgconsulten Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Annuleringen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak worden 100% in rekening gebracht, met betrekking tot gereserveerde tijd en praktijkruimte. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt (iv.m. doorlopende kosten voor de praktijk, m.b.t. o.a. praktijkhuur, tijdsreservering). Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon (tevens per sms of Whatsapp mogelijk), eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend, mits maximaal 24 uur alvorens het ingeplande consult.

 

Afspraak afzeggen:

Indien u niet bij een gemaakte afspraak aanwezig kunt zijn, belt, smst, Whatsappt, of e-mailt u de diëtist dan alstublieft zo spoedig mogelijk. Wanneer u een consult korter dan 24 uur van tevoren afzegt, kunt u de diëtist bellen/sms-en/Whatsappen op: 0630005867 (Gelieve de voicemail inspreken bij geen gehoor).

 

Door het bevestigen van een gemaakte afspraak (per email, sms, whatsapp (telefonisch)), gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Dietistenpraktijk DDietist en is de eigenaresse,dietist bevoegd een factuur op te stellen mb.t. een 'no show' of afmelding binnen 24uur. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak of 'no show' kan er geen beroep worden gedaan op herroepingsrecht.

Bij last-minute afzeggingen (24 uur of minder dan 24 uur voor het consult/de afspraak) worden de kosten 100% doorberekend aan de cliënt. Indien u een intakegesprek binnen 24 uur annuleert, ontvangt u hiervoor een factuur voor de ingeplande consulttijd + administratief voorwerk (contacttijd + dossier aanmaak). De kosten bedragen hiervoor 200 euro. Indien er geen intakeformulier is toegestuurd of administratief voor/nawerk (denk aan o.a. mail- & sms contact) is uitgebleven, dan kan de dietist beslissen om 100 euro in rekening te brengen. De dietist besluit de uiteindelijke kosten die worden gefactureerd, sterk afhankelijk van de al voldane werkzaamheden voor de desbetreffende client. Hiervoor krijgt u een factuur per post of digitaal (per email) toegestuurd of worden kosten doorberekend bij het opvolgende consult. Gelieve de factuur binnen 7 dagen te voldoen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten)*. Eventuele gemaakte kosten kunnen tevens per pin of in contanten te worden voldaan aan de coach tijdens een vervolgconsult vallend binnen het betaaltermijn van 7 dagen. U kunt dit aangeven aan de coach en ontvangt hiervoor een kwitantie na afloop van de betaling. Consulten worden berekend vanaf de tijd die is ingeroosterd (afgesproken), onafhankelijk van de tijd dat u arriveert. Indien u te laat bent is het niet mogelijk extra tijd te nemen voor uitloop van het consult, wegens behandeling van cliënten die na u staan ingeroosterd in de agenda. 

*Indien de factuur niet binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) met ingang van de factuurdatum wordt voldaan, ontvangt u een herinneringsfactuur waarbij 20 euro administratiekosten wordt gerekend. Word deze herinneringsfactuur niet binnen 7 dagen voldaan, dan ontvangt u een WIK (aanmanings-)brief.

U heeft 15 dagen de tijd voordat DAS incasso de facturatie zal overnemen. Incasso kosten/gerechtelijke kosten zijn voor de client.

U ontvangt dus in totaal drie herinneringen voordat de facturatie wordt overgenomen door DAS incasso:

1. een herinnering na 7 dagen vanaf de factuurdatum zonder administratieve kosten.

2. een herinnering na 7 dagen vanaf de eerste herinnering met administratieve kosten (20 euro).

3. een WIK brief (aanmaning) met een overzicht van de totale openstaande kosten, incassokosten wanneer de factuur/facturen niet voldaan worden en informatie over de overname van de facturatie door DAS Incasso bij uitblijven van betalen. Verstuurd per post en email. 

4. administratie wordt overgenomen door DAS Incasso (incasso kosten doorgerekend aan de client).

Artikel 5 - Tarieven De gehanteerde tarieven van Diëtistenpraktijk DDiëtist voor dieetadvisering zijn voor e-Health; telefonische consulten, Skype/Facetime consulten email consulten en praktijkconsulten hetzelfde. Voor (t)huisconsulten geldt een toeslag. Tijden die zijn afgesproken voor consulten bestaan uit dieetadvisering/voedingsadvies, administratietijd, stencils en voorbereiding van de consulten door de diëtist. Consulten worden afgerond in hele kwartieren. Tarieven kunt u vinden op deze website onder Tarieven Consulten.

 

Bij Dietistenpraktijk DDietist is het enkel mogelijk de consulten te pinnen, over te maken of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie. U kunt na afloop de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar indien u hiervoor bent verzekerd. In sommige gevallen zal niet het gehele bedrag voor het diëtetiek consult worden uitgekeerd, afhankelijk van uw verzekeraar en afgesloten polis. Raadpleeg uw polis voor meer informatie of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Indien u niet aanwezig bent tijdens het afgesproken consult (Er worden geen uitzonderingen gemaakt bij ziekte), worden kosten 100% doorberekend. U ontvangt hiervoor een factuur* (per email of per post) of het is mogelijk om de kosten bij het eerstvolgende consult te pinnen of te betalen in contanten. Overleg dit aub met de diëtist. U ontvangt hiervoor een kwitantie.

 

Facturatie bij afwezigheid (no show): No Show consulten dienen bij het volgende consult (wanneer er een vervolg consult is/wordt afgesproken en in overleg met de coach) of binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is voldaan, wordt er 20 euro administratiekosten in rekening gebracht voor de herinneringsfactuur. Wordt de factuur na deze herinnering niet voldaan, dan zal er een aanmaningsbrief (WIK) worden toegestuurd per email en per post. U heeft 15 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Blijft de betaling uit?! Dan zal DAS Incasso de facturatie overnemen. 

 

Voor consulten via Skype, Facetime, telefoon, email, etc. gelden dezelfde tarieven. De kosten dienen voorafgaand aan het consult worden overgemaakt. U ontvangt hiervoor een factuur per email of per post.

 

Artikel 6 - Betaling Bij Dietistenpraktijk DDietist is het enkel mogelijk na afloop van het consult (consulten afgenomen op de praktijk locatie) te pinnen, per zakelijke Tikkie of betaalopdracht over te maken of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie. U kunt na afloop de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar indien u hiervoor bent verzekerd. Dietistenpraktijk DDietist heeft geen contracten met zorgverzekeraars (contractvrije dietist). Raadpleeg uw polis voor meer informatie of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Neem voorafgaand aan de behandeling contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan wanneer er maar een klein gedeelte wordt vergoed.

Consulten digitaal, online, telefonisch (chat consulten) afgenomen dienen altijd voorafgaand aan het consult te worden voldaan per bank-overmaking of zakelijk Tikkie (of betaalopdracht). U ontvangt hiervoor voorafgaand aan het consult een factuur per email.
 
In andere gevallen (Indien de cliënt niet aanwezig is op afgesproken tijd/dag) zal de cliënt een factuur ontvangen per post of email toegestuurd krijgen, waarna deze binnen 7 dagen (na 7 dagen ontvangt u een herinnering voor de betaling per email zonder extra kosten) dient overgemaakt te worden ten name van en rekeningnummer van de praktijk. Indien de factuur niet binnen het aangegeven termijn is betaald, is de praktijk genoodzaakt en gerechtigd om administratiekosten (20 euro) in rekening te brengen. Bij uitblijven van betalen, zal er een WIK brief worden opgesteld. U heeft 15 dagen de tijd om de factuur te voldoen, waarna deze bij uitblijven van betaling wordt overgenomen door DAS Incasso.

 

De dietist heeft een strak consulten schema aan te houden door opvolgende clienten, hierdoor is het wenselijk om binnen ingeplande consulttijd te blijven. De dietist zal deze tijd in de gaten houden en melden als de tijd bijna om is wanneer het consult dreigt uit te lopen. Loopt het ingeplande consult met 10-15 minuten uit (of meer tijd) door extra vragen die de client stelt of extra coaching (mits hier tijd voor is), ondanks dat de dietist aangeeft dat consulttijd is verstreken? Dan is de dietist  bevoegd om deze extra consulttijd in rekening te brengen op de factuur - per 10-15 minuten 23 euro.

 

Artikel 7 – Declaraties Bij Dietistenpraktijk DDietist is het enkel mogelijk na afloop van het consult te pinnen, over te maken of te betalen in contanten. U ontvangt hiervoor een kwitantie. U kunt na afloop de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar indien u hiervoor bent verzekerd (eventueel met een verwijzing van uw (huis)arts indien de zorgverzekeraar hier eisen aan stelt). U kunt een kopie van de ontvangen kwitantie/factuur voor consulten van Dietistenpraktijk DDietist zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U dient vooraf zelf de kosten te voldoen aan Dietistenpraktijk DDietist per pin of a contant (in enkele gevallen per factuur). Dietistenpraktijk DDietist levert contractvrije (ongecontracteerde) zorg.

 

Artikel 8 - Verschuldigdheid Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Artikel 10 - Klachtenregeling Heeft u een klacht over een diëtist werkzaam bij Dietistenpraktijk DDietist? Leg de klacht in eerste instantie voor aan de dietist of bij de praktijk waar de dietist werkzaam is.  Komt u er samen echt niet uit? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

U kunt bij de diëtist zelf navragen bij welke klachtencommissie ze is aangesloten. De diëtist staat er voor in dat hij of zij conform de Wet Wkkgz (eventuele) klachten afhandelt en de andere vereisten uit deze wet in acht neemt. Diëtisten met een zelfstandige praktijk die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.klachtencommissieparamedici.nl). Diëtisten met een zelfstandige praktijk die niet bij deze klachtenregeling zijn aangesloten en diëtisten werkzaam binnen een instelling zijn aangesloten bij een (andere) onafhankelijke geschilleninstantie.

 

Artikel 11. Beëindiging Beëindiging van de behandeling vindt ten allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. Doorverwijzing is tevens mogelijk in overleg tussen cliënt en diëtist.

 

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits Diëtistenpraktijk DDietist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan telefonisch, schriftelijk (per post of per email) hiervan op de hoogte is gesteld. Indien u een Diëtetiek pakket heeft aangeschaft of een consulten-/weegkaart en de behandeling voortijdig beëindigd, wordt hiervoor geen geld gerestitutioneerd.

 

Artikel 12: Privacy De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk DDietist handelt conform deze wet.  In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt in de praktijk of doorgegeven via het intakeformulier, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van adviezen m.b.t. persoonlijke hulpvragen.

Uitzondering: Uw privacy kan niet meer volledig worden gewaarborgd, indien u de laatste herinneringsfactuur niet voldoet binnen het betalingstermijn genoteerd op de factuur. De praktijk is dan namelijk genoodzaakt persoonsgegevens en de situatie door te geven aan DAS Incasso i.v.m. overname van de facturatie en incassoprocedure. 

informatie mbt gebruik van Instagram i.r.t. de privacy:

Adviezen m.b.t. Instacoaching:

Maak een nieuw, onherkenbaar emailadres aan voor heet aanmaken van een nieuw onherkenbaar instagram-account. Gebruik dit account alleen voor foto's met voedingsmiddelen & maaltijden erop. Gebruik dit account enkel met als doel: coaching & feedback van de dietist. Voeg alleen de dietist toe aan dit account als 'volger'. Zet het account op 'prive'. Er is zo alleen contact tussen u en de dietist.

Informatie mbt gebruik van Whatsapp i.r.t. de privacy:

Whatsapp kan worden gebruikt als communicatiemiddel tussen de dietist en de client. Whatsapp gebruikt end to end encryptie, waardoor alleen degene die met elkaar communiceren de berichten kunnen zien en lezen. De berichten zijn versleuteld. Foto's die worden verstuurd via Whatsapp vormen wel een risico (denk voornamelijk aan foto's waarop persoonlijke informatie of medische gegevens staan). Wanneer er foto's worden verstuurd met hierop 'prive informatie' vormt niet direct Whatsapp het probleem, maar kunnen deze foto's automatisch worden opgeslagen op bijvoorbeeld ICloud als backup of toegankelijk worden voor andere gedownloade apps op de telefoon. De foto's worden tevens opgeslagen op de telefoon van de ontvanger, waardoor bij verlies, diefstal etc. tevens de privacy geschonden kan worden. De verzender en ontvanger van de foto's zijn beide verantwoordelijk voor de privacywaarborging. Foto's kunnen uiteraard wel door de verzender en ontvanger worden verwijderd.

Extra informatie mbt Whatsapp-gebruik:

Risico’s

Het verzenden van foto’s is bijvoorbeeld niet extra beveiligd. Hierdoor kunnen foto’s van patiënten in de privécollectie van de gebruiker terechtkomen en automatisch geüpload worden in een ‘cloud’-service. Daarnaast kunnen foto’s toegankelijk zijn voor andere geïnstalleerde apps.
 

De regelgeving

Vaststaat dat op dit moment de privacy van patiëntgegevens onvoldoende gewaarborgd is bij het gebruik van WhatsApp. Daarom is het belangrijk dat (para)medici en de client zich bewust zijn van de risico’s van privacyschending. Foto’s, diagnoses en andere patiëntgegevens vallen immers onder het beroepsgeheim en de privacyregelgeving. 
 

Richtlijn voor zorgvuldig gebruik van Whatsapp

Het advies is WhatsApp alléén te gebruiken voor het versturen van patiëntinformatie wanneer dit de zorg voor de patiënt aantoonbaar ten goede komt én geen tot de persoon herleidbare gegevens uit te wisselen via de app (foto's waarop medische of persoonsgegevens zichtbaar zijn, tenzij de client instemt met het risico). Er wordt aangeraden om foto’s zowel bij de verzender als de ontvanger te wissen. Blijken de gegevens wel tot een patiënt te herleiden, dan is het veiliger om andere communicatiemiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld beveiligde e-mail. Het is aan het veld dit advies uit te werken in richtlijnen. Veel ziekenhuizen hebben wel richtlijnen voor het gebruik van sociale media, maar meestal niet specifiek voor WhatsApp. De zorg is hier nog volop mee bezig.

Artikel 13: Legitimatie Cliënten dienen zich te kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en zorgverleners indien hiernaar wordt gevraagd. De diëtist moet kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Bij een bezoek aan Diëtistenpraktijk DDietist dient u om die reden een geldig legitimatiebewijs/zorgpas bij u te hebben en deze te tonen tijdens het intake consult.

 

Artikel 14: Copyright, met betrekking tot verspreiding/gebruik commerciele doeleinden voorlichtingsmateriaal en dieetadviezen/persoonlijke voedingsplannen. Het is niet toegestaan om voorbeeld eetdagboeken, template eetdagboeken, intakeformulieren op de website, voorlichtingsmateriaal en dieetadviezen (etc.) verkregen via Dietistenpraktijk DDietist voor commerciele doeleinden te gebruiken, te verspreiden of te delen. Er worden juridische stappen ondernomen wanneer voorlichtingsmaterialen/ formulieren worden gebruikt voor zakelijke/commerciele doeleinden (denk bijv. aan gebruik voor eigen praktijk, presentaties en seminars, workshops etc.).

Artikel 15: Verantwoordelijkheid client Informatie (Voedingsplannen, hand-outs, rapportage(s), (doordruk)facturen, etc.)) dienen door de client zorgvuldig te worden bewaard. Informatie wordt maar eenmaal aan de client toegestuurd of overhandigd. Het is de verantwoordelijkheid van de client om informatie verkregen van de dietist en (doordruk)facturen goed te bewaren voor eventuele declaratie aan de zorgverzekeraar of voor uw boekhouding (m.b.t. de Belastingdienst). Facturen worden niet kosteloos opnieuw uitgeschreven bij verlies. Wilt u een factuur opnieuw uitgeschreven (doordrukfactuur) of toegestuurd krijgen per email (dit is mogelijk tot maximaal één jaar na (factuur)data van het afgenomen consult, kaart of pakket), dan wordt hier 20 euro tot 60 euro administratiekosten voor in rekening gebracht per (doordruk)factuur (hoogte van de administratiekosten zijn afhankelijk van afgenomen consult(en), pakket(ten) of kaart(en) waarvoor de factuur is opgesteld).

Bij verlies van een eerder opgesteld en overhandigd, of toegestuurd voedingsplan of hand-out(s), worden ook kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het type document, in overleg met de dietist (eigenaresse).

Uitzondering: Wanneer de zorgverzekeraar de factuur afkeurd (om welke reden(en) dan ook) kan de dietist mogelijk de factuur naar juistheid (mbt codering) aanpassen. Hiervoor is een specificatie nodig van de zorgverzekeraar, zodat de dietist de wijzigingen kan doorvoeren. Hieraan zitten geen extra kosten verbonden voor de client.

De client is zelf verantwoordelijk voor het navragen van de vergoeding dietetiek binnen zijn of haar polis indien gewenst, voorafgaand aan de behandeling. De dietist kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de vergoeding. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en afgesloten polis. Tevens kunnen vergoedingen voor gecontracteerde en ongecontracteerde dietetiek verschillen. Dietistenpraktijk DDietist werkt bewust ongecontracteerd/contractvrij.

Artikel 16:  Persoonsgegevens en Medische status De client is verplicht om de dietist tijdens de behandelingstermijn op de hoogte te stellen van persoonsgegevens (o.a. woonadres, zorgverzekeraar, etc.) en medische status (o.a. medicatie, ziekenhuisopname, ziekten, etc.) en het tussentijds wijzigingen hiervan i.v.m. voedings-, leefstijl- & supplementen advisering en bijhouden van uw persoonlijke dossier.

Deze wijzigingen zijn per email door te geven via het contactformulier op de website (klik op de onderstreepte tekst).

Artikel 17:  Geldigheid pakketten en consulten-/weegkaarten

Afgenomen pakketten, consultenkaarten & weegkaarten zijn maximaal 6 maanden geldig, met als ingangsdatum de afname datum van het eerste consult.

Na 6 maanden verloopt het pakket, de consultenkaart of weegkaart. Restitutie van het betaalde bedrag of overdragen van het pakket of de kaart is niet mogelijk.

Her-intake Indien er langer dan 3 maanden geen consult is ingepland, dient er een her-intake te worden ingepland bij herstarten/oppakken van de behandeling. Dit mede in verband met mogelijke wijzigingen in leefstijl, doelen, medische achtergrond, lichaamssamenstelling, verzekerings-/adresgegevens, etc. De dietist dient zich in te lezen in het persoonlijke dossier en het behandelplan en persoonlijke dossier aan te passen naar de huidige situatie.

Artikel 18: Administratietijd, consulttijd & coaching tussen consulten in 

De diëtist geeft coaching, adviezen en begeleiding tijdens ingeplande tijd (directe tijd - consulten) door de client in samenspraak met de diëtist. Administratieve tijd wordt ook in rekening gebracht op de factuur (indirecte tijd) (denk aan bijhouden dossier, emails, coaching per email, feedback, per telefoon of whatsapp etc.). Ter reactie op emails (en coaching) van clienten, telefonische vragen (en coaching), vragen (en coaching) via whatsapp is de dietist bevoegd hiervoor eventueel extra kosten op de factuur in rekening te brengen, dit hoeft niet in overleg met de client, aangezien zelf via contact vanuit de client om (tussentijdse) feedback/ voorbereiding / vragen/ coaching wordt vraagt, waarop de dietist moet ingaan. Vragen en opdrachten kunnen ook tijdens consulttijd worden behandeld, waardoor geen extra administratietijd wordt gerekend.

Er vindt geen coaching, advisering of begeleiding plaats tussen consulten door, tenzij u hiervoor een coachings abonnement heeft aangeschaft (via bijv. Instagram, Whatsapp, telefonisch of via Skype of Facetime (e-Health). Dit voorafgaand overlegd met de behandelend diëtist. De diëtist zal vrijblijvend, in sommige gevallen besluiten advies te geven tussen de behandelingen door (via Whatsapp, Instagram, etc.), maar deze beslissing blijft vrijblijvend voor de diëtist, het is geen voorwaarde aan/van de behandeling en is ook niet inbegrepen in de tarieven.

Artikel 19: Kinderen & Tieners (< 18 jaar) - individueel consult

Kinderen en tieners kunnen in overleg met de dietist, samen met of zonder ouder(s) of verzorger(s) consulten afnemen - In sommige gevallen kan de behandeling worden belemmerd als ouder(s) of verzorger(s) alle consulten met kind/tiener bijwonen en is het mogelijk dat de dietist in overleg vraagt om een individueel gesprek/consult met uw kind of tiener.

Indien een individueel gesprek tussen kind of tiener en dietist (zonder ouder(s) & verzorger(s) plaatsvindt:

U kunt uw kind of tiener afzetten bij de praktijk of plaatsnemen in onze wachtruimte (thee en koffie aanwezig). Indien consulten zonder ouder(s) of verzorger(s) worden gevolgd, zullen ouder(s) of verzorger(s) per email (in overleg) op de hoogte worden gehouden van de behandeling en vorderingen (van toepassing bij clienten onder 18 jaar). De dietist is bevoegd tijd in rekening te brengen m.b.t. schrijven van e-mails en/of telefonisch contact met de ouder(s) of verzorger(s), m.b.t. overbrengen van informatie over de behandeling en gemaakte vorderingen van het kind of de tiener.

Dieetproducten & Suppletie.

Soms is het nodig om bepaalde dieetproducten of suppletie te adviseren. Een dieetproduct is een voedingsmiddel met een andere samenstelling dan reguliere voeding.
Bijvoorbeeld zoutarme (natrium beperkte) kaas en glutenvrij brood. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van dieetproducten of suppletie via een aanvullende polis (met een verwijzing van de (huis)arts. Raadpleeg uw polis of vraag de zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor de vergoeding van deze producten.

 

Wanneer uw verzekeraar niet alle kosten vergoed voor dieetadvisering, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op extra belastingaftrek. U kunt hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst raadplegen.

Wanneer u niet alle dieetkosten zelf kunt betalen kunt u ook nog een beroep doen op de bijzondere bijstand via de sociale dienst van uw gemeente.

Klik hier voor de Beroepscode (door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten)

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Gelieve voorafgaand aan de behandeling de Algemene Voorwaarden en AVG tekenen en toesturen aan de praktijk:

Klik hier voor het formulier

Dietistenpraktijk DDietist

© 2010-2020. Dietistenpraktijk DDietist. All rights reserved, Dascha Willemsen: KvK: 51030284

Kwaliteitsgeregistreerd Dietist,   KP-nummer: 89912937389    Ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Dietisten, Lidnr: 957147

De inhoud van deze website en informatie (benamingen van projecten, cursussen, formulieren, persoonlijke voedingsplannen en diensten) van Dietistenpraktijk DDietist zijn beschermd, deze mogen niet worden gekopieerd, verspreid of voor commerciele doeleinden worden gebruikt.