top of page
Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam, Contractvrij zorg, Ongecontracteerde dietist, Cognitief gedragstherapie, gedragsverandering, voedingslessen, dietetiek, voeding, gezond leren eten, dietist amsterdam amstelveen buitenveldert, beste dietist amsterdam

Contractvrije Dietist.

 

Veel diëtisten (en andere paramedici) hebben geen contracten meer met zorgverzekeraars (ongecontracteerde zorg).

Wil je als zorgverlener meer informatie over leveren van contractvrije zorg? Wij bieden ook online sessies aan met hetzelfde tarief als een consult mbt informatie over contractvrije zorg. Meer informatie? stuur een mail of appje; 06-30005867.

 

Voorkom onverwachte kosten die bij gecontracteerde dietetiek achteraf worden bepaald (zoals (extra) administratietijd die wordt ingediend, afwijkende tarieven tussen dietist en zorgverzekeraar of het eigen risico).

Bij een ongecontracteerde (contractvrije) dietist (Dietistenpraktijk DDietist) geldt transparantie in gemaakte kosten, omdat deze kosten direct na afloop van elk consult worden voldaan/in rekening worden gebracht. De kosten lopen dus nooit onverwachts op (dmv een optel-factuur). De factuur kunt u naar de zorgverzekeraar sturen voor de (gedeeltelijke) vergoeding, afhankelijk van uw polis. 

Samengevat:

Als je als diëtist contracten afsluit met zorgverzekeraars kunnen zij daar allerlei eisen aan stellen. Geen eisen die te maken hebben met kwaliteit van zorg.


Zorgverzekeraars verplichten zorgverleners met een contract in de meeste gevallen, indicatie, behandelwijze, behandelplan toe te sturen. Een uitzending van Zembla op 17 april 2014 liet zien dat de zorgverzekeraars vrij gemakkelijk iemands persoonlijke gegevens kunnen achterhalen. Gegevens blijven niet prive.


Een diëtist is per zorgverzekeraar gebonden aan een reeks eisen en beperkingen en minder vrij de praktijkvoering naar eigen inzicht in te richten. Voor de cliënt is dit alles moeilijk te achterhalen omdat de zorgverzekeraar niet graag inzicht geeft in de afspraken met gecontracteerde hulpverleners.
(uit concurrentieafwegingen)


De contractvrije dietist
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Ik zie het bovenstaande als beperkingen voor mij en als mogelijk schadelijk voor de cliënt.


De contractvrije diëtist werkt op basis van restitutie: de cliënt betaalt vooraf de factuur en dient deze zelf in bij de eigen zorgverzekeraar.
Wanneer de cliënt een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar meestal de kosten. Deze vergoeding is aan een maximum van 3 uur per jaar gebonden (2018). Dit kan veranderen, met ingang van een nieuw jaar.
De zorg die ik bied, heeft vaak meer uren nodig. Blijvende gedragsverandering vraagt meer diepgang. Dat laat zich bovendien niet leiden door een vast aantal uren.
De cliënt is vooral zelf werkzaam. Om iemand zelfredzaam te maken is er intensiever contact nodig en zeker gedurende een langere periode. Kennis moet eigen gemaakt worden, vaardigheden moeten getest worden in de praktijk.
Ik leer de cliënt kennen en de cliënt leert alles om de gezonde leefstijl tot een nieuwe gewoonte te maken.
De contactmomenten zijn per telefoon, email of op locatie in de praktijk te Amsterdam Zuid.


Daarom wil ik niet aan de leiband van de zorgverzekeraar. Vergoeding gebeurt alleen wanneer de diëtist gekwalificeerd is (ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici - zie inschrijfnummer op de factuur). Dat zijn de dietisten werkzaam bij Dietistenpraktijk DDietist. Wij zijn HBO Voeding & Dietetiek opgeleid en gespecialiseerd op bepaalde gebieden. Met nascholingen, stagebegeleiding bewaken en vergroten wij onze deskundigheid. Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Behoefte aan meer informatie?:

Op deze pagina kunt u meer lezen over voor-/nadelen van gecontracteerde en ongecontracteerde (DDietist) dietetiek.

 

Waarom Dietistenpraktijk DDietist contractvrij werkt:

 

Vrijgevestigde dietisten en andere paramedici hebben de keuze om wel of geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen, zowel voor de cliënt als voor de dietist. Wel of geen contracten met zorgverzekeraars, zegt niets over de kwaliteit van de zorg. Aansluiting bij het Kwaliteitsregister Paramedici geeft een bevestiging van leveren van kwalitatieve zorg door desbetreffende paramedici (o.a. dietisten). 

 

Als vrijgevestigde dietist heeft Dietistenpraktijk DDietist t/m 2013 contracten gesloten met alle zorgverzekeraars. In 2014 is Dietistenpraktijk DDietist daarmee gestopt en verder gegaan als contractvrije dietistenpraktijk. Daarmee nemen wij afstand van de toenemende invloed van zorgverzekeraars op onze beroepsuitoefening. Zo hebben wij als dietisten meer tijd en aandacht voor onze clienten, hebben wij meer tijd voor bijscholingen/kennisvergroting en ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en zitten wij niet vast aan de enorme administrative rompslomp van declareren, nagaan of je wel (juist) bent uitbetaald door de zorgverzekeraar als dietist, en na afloop factureren van het restbedrag aan clienten (met boze clienten (en een gestresste, niet goed voelende dietist, naar de client toe) nadien, wegens onverwachte (hoog oplopende) kosten (administratief) of ervoor te kiezen als dietist om je verlies te nemen (mbt alle administratieve (extra) werktijd. Deze constructie voelde voor mij als diëtist/behandelaar niet goed, want ik wil een fijne, transparante, band met mijn cliënten, waarbij niet één van de twee aan het kortste eind moet trekken.

De gecontracteerde dietist


De dietist ondertekent een contract die door een zorgverzekeraar wordt aangeboden en onderwerpt zich daarmee aan een aantal voorwaarden op gebied van betaling, behandelduur en invulling van de behandeling.

De dietist declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar die op haar beurt de dietist uitbetaald. Dit is vaak niet het gehele bedrag voor de behandeling, door afwijkende lagere gehanteerde tarieven (marktconform tarieven) door de verzekeraar, waardoor de dietist een factuur aan de client moet sturen na afloop van de (gehele) behandeling. Dit kan enorm oplopen in gemaakte kosten (omdat facturatie pas plaatsvindt aan het einde van de behandeling).

 

De inhoud van de contracten wordt gedicteerd door de zorgverzekeraar. Er is dus geen sprake van overleg of onderhandeling tussen (para)medici, zoals zorgverzekeraars soms suggereren. Voor de dietist is het een kwestie van tekenen onderaan het contract. Contracten zijn standaard, onveranderbaar per behandelaar. De overeenkomst tussen zorgverzekeraar en behandelaar staat dus centraal. Er wordt wel van naturazorg gesproken: indien de cliënt een naturapolis heeft, krijgt deze alleen alles of deels (afhankelijk van het tarief die de dietist hanteert) vergoed indien diens zorgverzekeraar de verkozen dietist gecontracteerd heeft.

 

Elke zorgverzekeraar stelt een eigen vergoeding vast die ook contractueel is vastgelegd. Dit tarief is vaak marktconform en ligt veel lager dat het tarief van desbetreffende gecontracteerde (para)medici. Het tarief ligt meestal ergens tussen de 10-20 euro per kwartier (een brede marge en sterk afhankelijk van de afgesloten polis (basis of aanvullend) en verzekeraar). De hoogte hangt af van een aantal variabelen, zoals bereidheid van de behandelaar een aantal extra eisen van de zorgverzekeraar in te willigen op het gebied van kwalificaties, inzage in en beïnvloeding van praktijkvoering.

 

Zorgverzekeraars verplichten zorgverleners met een contract in vele gevallen, indicatie, behandelwijze, behandelplan toe te sturen.

 

In een uitzending van Zembla op 17 april 2014 en een uitzending van de Monitor 'Medisch beroepsgeheim wordt geschonden' op 6 september 2015 (terug kijken is mogelijk op www.npo.nl) bleek dat de zorgverzekeraars vrij gemakkelijk iemands persoonlijke gegevens kunnen achterhalen. Gegevens blijven niet altijd prive.

Bij een ongecontracteerde dietist (DDietist) blijven uw persoonlijke gegevens, alle besproken onderwerpen en rapportages tussen client en dietist. Uw privacy wordt gewaarborgd door de dietist. Overleg met andere behandelaars waarbij uw naam wordt genoemd en uw dossier wordt besproken, vindt alleen plaats na (schriftelijke) toestemming van de client. U bepaalt zelf of u de verzekering inlicht omtrent de behandeling, door het toesturen van uw factuur incl. diagnosecode (hierbij blijft uw persoonlijke dossier prive, deze blijft alleen door de dietist in te zien).

 

Een gecontracteerde dietist is op die manier per zorgverzekeraar gebonden aan een reeks eisen en beperkingen en minder vrij de praktijkvoering naar eigen inzicht in te richten. Voor de cliënt is dit alles moeilijk te achterhalen omdat de zorgverzekeraar niet graag inzicht geeft in de afspraken met gecontracteerde hulpverleners. Concurrentie afwegingen kunnen hierbij een rol spelen. Zorgverzekeraars zullen in vele gevallen clienten adviseren om naar een gecontracteerde (para)medici te gaan voor een behandeling, voornamelijk m.b.t. bovengenoemde punten.

 

De contractvrije dietist 


Deze dietist heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. 

De contractvrije dietist werkt op basis van restitutie: de cliënt betaalt de factuur in de praktijk per pin, overmaken of contant (of betaalt deze factuur per bankoverschrijving op voorhand of na afloop van het consult) en dient deze zelf in bij diens zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt een restitutiepolis heeft, vergoed de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar meestal 70% van het marktconform tarief van de factuur, uiteraard wanneer de dietist gekwalificeerd is (Ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici).

 

Alle dietisten, werkzaam bij Dietistenpraktijk DDietist zijn gekwalificeerd en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. De dietisten staan tevens ingeschreven bij de beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging van Dietisten (en Natuurdietisten).

Bij de contractvrije dietist staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie/behandeling. Zo kan de contractvrije dietist zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing, samenwerking en behandelkeuze bepalen. Ook kan deze zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruikt. De contractvrije dietist kan de privacy waarborgen en hoeft nooit cliëntgegevens te delen met de zorgverzekeraar (m.u.v. gegevens op de factuur, maar de client bepaald zelf of hij/zij deze factuur naar de verzekeraar toestuurt). De rol van behandelaar en die van verzekeraar blijft beter gescheiden. Uw gegevens blijven zo in alle gevallen privé en tevens is er meer tijd voor u als client.

 

De voordelen van een contractvrije dietist

Privacy
Zorgverzekeraars willen in toenemende mate inkijk in de behandelkamer waarmee de bescherming van de privacy van cliënt in het geding kan komen. De zorgverzekeraars beroepen zich weliswaar op een eigen gedragscode die zou zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maar de rechter heeft deze eind 2013 nog teruggefloten omdat de privacy onvoldoende gewaarborgd is. Door geen contracten aan te gaan is de dietist niet gebonden aan kleine lettertjes en kan de cliënt er zeker van zijn dat alles wat in behandelkamer wordt besproken, vertrouwelijk blijft.

 

 

Waarom Dietistenpraktijk DDietist contractvrij werkt:


Zonder contracten voelen wij ons minder geharnast en kunnen wij de behandeling op maat blijven geven zonder ons elk moment te hoeven afvragen of dit wel ‘mag’ van zorgverzekeraar X of Y. Als dietisten zijn wij minder gebonden aan in de contracten opgelegde restricties die per zorgverzekeraar kunnen verschillen.

 

Wij hebben meer tijd en handen vrij om ons inhoudelijk met ons vak bezig te houden en haar waarden te beschermen.

 

Door de huidige vorm van marktwerking in de zorg krijgen de zorgverzekeraars teveel macht. Zij gedragen zich als commerciële partijen die misleidende boodschappen de wereld in sturen. Zo beweren zij dat ze tegen de laagste prijs de kwalitatief beste zorg kunnen inkopen. Los van het feit dat aan kwaliteit altijd een prijskaartje hangt, zijn deze marketing trucs onjuist.

Een contractvrije dietist met dezelfde kwalificaties als een gecontracteerde dietist kost de zorgverzekeraars netto minder omdat zij een lager percentage vergoeden. Wel probeert de zorgverzekeraar via haar ‘wurgcontracten’ te bezuinigen op zorg door allerlei restricties op te leggen. In tegenstelling tot wat zorgverzekeraars in hun reclamecampagnes dus beweren wordt kwaliteit dus ondergeschikt gemaakt aan geld. De zorgverzekeraar ‘stuurt’ op geld in plaats van op een kwalitatief goede behandeling. Dit geldt niet alleen voor dietisten, maar voor iedereen in de gezondheidszorg, dus ook voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten, psychologen en ziekenhuizen.

Hoe berekenen ik mijn recht op vergoeding via de zorgverzekeraar?

 

Hoeveel u vergoed krijgt via de verzekering is soms moeilijk te achterhalen. Vaak is de informatie die de verzekeraar geeft, ingewikkeld (en een rekenwerk) als de client geen ervaring heeft met werken in de zorg. De dietist kunt u helpen uw 'recht op vergoeding aan Dietetiek' te berekenen wanneer u deze gegevens navraagt aan uw zorgverzekeraar:

 

Navraag aan de zorgverzekering ivm hoogte van de vergoeding:

- Hoeveel wordt er vergoed per kwartier, per uur of behandeling / wat is het tarief in euro’s dat wordt uitgekeerd? Vraag hierbij na wat er vanuit de basis & (indien relevant) vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

- Het eigen risico op of nog een bedrag openstaand?

- Meld altijd dat DDietist ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici, Nederlandse Vereniging van Diëtisten en Natuur Diëtisten Nederland. Dietistenpraktijk DDietist is bewust ongecontracteerd ivm privacy waarborging van de client.

- Hoeveel tijd/euro vanuit basis en hoeveel vanuit de aanvullende verzekering?

- Is er een verwijsbrief nodig (van de (huis)arts) voor de dietist?

Met deze gegevens kunt u uitrekenen wat u vergoed krijgt aan dietetiek door uw verzekering. Komt u er niet uit? Dan is het mogelijk om samen met de dietist de vergoeding te berekenen.

Contractvrije Dietist, Coach, Behandelaar

Geen cliênt tevredenheidsonderzoek.

Gecontracteerde diëtisten zijn vanaf 2022 verplicht 'client tevredenheidsonderzoek' te doen dmv vragenlijsten die cliënten moeten invullen tijdens en na afloop van de behandeling, om zo in aanmerking te komen voor een vergoeding. Deze vragenlijsten bevatten persoonlijke informatie (privé) en kost de client tijd/energie mbt invullen. Ongecontracteerde dietisten / praktijken, zoals Dietistenpraktijk DDietist, hoeven deze onderzoeken niet te doen om in aanmerking te komen voor een vergoeding (omdat er geen contracten zijn getekend met zorgverzekeraars en er dus geen onnodige eisen kunnen worden gesteld aan de behandeling omtrent administratie/client onderzoek), hierdoor worden cliënten niet onnodig belast tijdens een (vaak intensieve) behandeling en blijft alle besproken informatie privé tussen de client en de diëtist.

Extra uitleg over de vergoeding voor dietetiek via de zorgverzekeraar - Gecontracteerd en Contractloos:

 

*Standaard wordt er 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek (mits het eigen risico is opgemaakt)(in beide gevallen marktconform tarief).

Heeft u een aanvullende verzekering voor Dietetiek? Dan worden er meer uren vergoed (deze uren worden vergoed wanneer het eigen risico is opgemaakt en de vergoeding vanuit de basispolis is verbruikt). Hiervoor gelden dezelfde regels voor gecontracteerde, als ongecontracteerde geleverde zorg.

 

*De zorgverzekeraar hanteert een bepaald kwartier tarief of percentage (marktconform tarief) voor ongecontracteerde Dietetiek. Deze gegevens kunt u navragen aan uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit? neem dan contact op met de eigenaresse van Dietistenpraktijk DDietist - D. Willemsen 0630005867 (zij heeft ervaring als zorgverlener in relatie tot het geven van  gecontracteerde / ongecontracteerde zorg).

 

Heeft u al contact opgenomen met uw zorgverzekeraar en weet u vergoed krijgt over de behandeling dietetiek?; 

'Hoeveel procent per uur' of 'hoeveel kwartieren' u recht heeft op een vergoeding voor ongecontracteerde diëtetiek (vanuit het basis- & aanvullende pakket apart nagevraagd), wel erbij vermeld dat de diëtist ingeschreven staat bij:

-Het Paramedisch Kwaliteitsregister,

-De beroepsverenigingen NVD Nederlandse Vereniging van Diëtisten en NDN Natuurdietisten Nederland.

 

Dan kunt u met de diëtist bespreken hoe u de behandeling het beste kunt indelen, zodat u van uw verzekering de meest optimale vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Verzekeringsinformatie is vaak gecompliceerd en de diëtist kan u hierover uitleg geven. (Overleggen met de dietist/coach is nuttig, er is veel mogelijk betreffende de behandeling + vergoeding voor Dietetiek - mbt verwijsbrief van de (huis)arts, diagnosecode op de factuur, etc).

 

De tarieven van Dietistenpraktijk DDietist liggen zo tussen 20 euro en 25 euro per kwartier (Dit hogere tarief geldt voornamelijk voor de intake waarbij u direct al veel bruikbare informatie ontvangt om uw levensstijl blijvend te kunnen veranderen.

Tevens is bij dit bedrag inbegrepen; 

Een eenmalig vast bedrag voor de administratiekosten voor de intake.

U krijgt bij Dietistenpraktijk Dietist in geen gevallen, na afloop van de gehele behandeling een factuur voor extra ingevulde administratietijd. Administratietijd is inclusief het consulttarief. Besteedt de dietist meer nawerk of voorwerk aan een consult, dan wordt met de client voorafgaand overlegt ivm opstellen van een administratieve factuur. Dit gaat altijd in overleg tussen de client en behandelend dietist. Denk hierbij aan extra voorbereiding door de dietist aan de hand van een toegestuurde gemaakte opdracht door de client, vragen, etc.

 

* Dietistenpraktijk DDietist heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars 

om cliënten meer inzicht te geven in de gemaakte totale kosten. Zo kunt u op het juiste moment stoppen met de behandeling of een pauze inlassen, wanneer uw budget even niet toereikend is om de behandeling voort te zetten.

Bij Dietistenpraktijk DDietist betaalt u namelijk vooruit of direct na afloop van het consult (ongecontracteerd) en kunt u zelf de facturen opsturen naar de zorgverzekeraar.

 

Bij een diétistenpraktijk met contracten; Gecontracteerde zorg,  komt u gewoon langs op consulten die u heeft ingepland. Op voorhand of na afloop krijgt u in de meeste. gevallen geen factuur mee of toegestuurd - u hoeft nog niets te betalen - De diëtist dient de gemaakte tijd in bij uw zorgverzekeraar (niet enkel besteedt aan consulten, maar tevens tijd aan administratie, emailcontact, telefonisch contact, facturatie etc. (Deze reguliere administratieve tijd (denk aan dossier administratie) brengt Dietistenpraktijk DDietist niet in rekening indien niet eerst overlegt met de client; Deze administratieve kosten zijn inbegrepen in de consulttarieven die u tijdens of direct na afloop van het consult betaald. Worden er wel extra administratiekosten in rekening gebracht mbt toesturen van een gemaakte oefening door de client die moet worden ingelezen door de dietist, dan zal de dietist dit voorafgaand aangeven, zodat er geen onverwachte kosten ontstaan) in na afloop van de (gehele) behandeling en de zorgverzekeraar bepaald hoeveel er wordt vergoed (vaak marktconform tarief - in de meeste gevallen een afwijkend lager tarief dan de dietist hanteert). De client ontvangt na afloop van de behandeling een factuur van de gemaakte kosten (tijd die is besteedt bij de dietist). Deze kosten kunnen dan erg oplopen, omdat de rekening pas achteraf in de brievenbus of per email verschijnt. Dit is heel onoverzichtelijk voor de client en er worden vaak (hoge) onverwachte kosten gemaakt (In de regio Amsterdam zijn de huur-/lasten voor de praktijk hoger dan in de rest van Nederland, hierdoor zijn marktconform tarieven via de verzekering, die in heel NL hetzelfde zijn, niet toereikend mbt kosten-/baten verhouding).

Tevens is het voor gecontracteerde dietisten verplicht (ivm contracten) een rapportage aan de arts te schrijven (bij een verwijzing), ook als deze niet nodig is/of geen toegevoegde waarde heeft. Deze tijd wordt door een gecontracteerde dietist in rekening gebracht (vaak 60-90 minuten).

U kunt bij de ongecontracteerde dietist zelf beslissen of u deze tijd wilt besteden aan een rapportage aan de arts of als consulttijd wilt gebruiken. De verplichte rapportage aan de arts bij een gecontracteerde dietist, kan bij een ongecontracteerde dietist naar keuze komen te vervallen, waardoor onnodig gemaakte tijd/kosten worden bespaard.

* Wilt u meer uitleg? Dan is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen of via het contactformulier op deze website.

Voordelen op een rij:

- Bij een ongecontracteerde dietist (DDietist) heeft u meer inzicht in de totaal gemaakte kosten voor de behandeling. Administratietijd is altijd inclusief. Besteedt de dietist toch meer tijd aan uitzoekwerk, administratie, etc, dan worden hier geen extra kosten voor gerekend. Toesturen van extra informatie waarvoor extra tijd voor moet worden ingepland en gefactureerd, gaat altijd voorafgaand in overleg met de client (geen onverwachte kosten achteraf).

 

U maakt hierdoor geen onverwachte kosten naast de afgenomen consulten met bijbehorende tarieven en ontvangt dus geen extra factuur (zonder overleg) na afloop van de (gehele) behandeling via uw zorgverzekeraar zoals bij gecontracteerde dietisten wel het geval is (het deel van de kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekering, o.a. eigen risico, extra in rekening gebrachte (administratie)tijd (indirecte tijd) (hierbij meetellend emails, berichten, Whatsapp contact die u met de dietist heeft, no shows). U heeft geen zicht op hoeveel een gecontracteerde dietist declareert en hoe hoog de uiteindelijke rekening wordt. - Dit ziet u pas wanneer uw zorgverzekering hier u achteraf over bericht met een declaratieoverzicht afhankelijk van wanneer de dietist uw uren heeft ingediend, dit kan dus ook pas na de gehele behandeling plaatsvinden. 

- Bij een ongecontracteerde dietist (DDietist) blijft de besproken informatie met uw dietist, tussen de dietist en uzelf - Bij een ongecontracteerde dietist (DDietist) is er geen sprake van overleg of doorsturen van informatie vanuit uw dossier aan de zorgverzekeraar.

- Een gecontracteerde dietist is verplicht te rapporteren en verslag te leggen en deze informatie door te sturen aan de zorgverzekeraar. Informatie die overlegt is tijdens consulten blijft zo niet prive, maar tevens kost het de gecontracteerde dietist meer (administratie tijd) indirecte tijd (deze tijd wordt doorberekend tijdens declareren aan de zorgverzekeraar). Bij de ongecontracteerde dietist (DDietist) blijven verslagleggingen in eigen beheer (prive - tussen client en behandelaar). Tevens worden er geen extra administratiekosten in rekening gebracht. Dit scheelt u kosten. U ontvangt bij de ongecontracteerde dietist DDietist geen rekeningen achteraf voor extra administratietijd, indirecte tijd, emails, Whatsapp contact etc.

Dietistenpraktijk DDietist werkt efficient.

Voorafgaand aan de consulten wordt het persoonlijke dossier al aangemaakt met behulp van uw ingevulde intakeformulier.

U bespaart hierdoor tijd die u weer aan consulten kunt besteden. Er worden geen extra kosten gerekend voor extra administratietijd. Dietistenpraktijk DDietist hanteert vaste prijzen. Door het uitgebreide intakeformulier en voorbereiding van de client voorafgaand aan het intake consult, kan de behandeling direct van start gaan.

Er kan tijdens de intake /lang consult direct advies worden gegeven omtrent uw hulpvragen en doelen.

 

 

Nadelen op een rij:

- U dient de factuur eerst zelf te voldoen per pin of in contanten, bij een ongecontracteerde dietist (DDietist). Dit is wel mogelijk in termijnen, in overleg met de eigenaresse van Dietistenpraktijk DDietist of behandelend dietist.

- U krijgt mogelijk iets minder vergoed dan bij een gecontracteerde dietist (DDietist), maar deze kosten worden gecompenseerd omdat de ongecontracteerde dietist (DDietist) geen extra kosten in rekening brengt voor extra indirecte tijd die wordt besteed aan uitzoekwerk, adminstratietijd, etc. 

Een gecontracteerde dietist daarentegen declareert vaak meer tijd bij de zorgverzekeraar ivm geen vast gehanteerd bedrag en tijdsbestek voor administratietijd, contact, etc.

 

Bij een ongecontracteerde dietist (DDietist) betaald u eenmalig tijdens het eerste gesprek een aanzienlijk klein bedrag voor (indirecte tijd) administratietijd die geldt voor de gehele behandeling, ongeacht de duur hiervan. Dit bedrag is minimaal, de dietist neemt de overige indirecte tijd voor haar eigen rekening en maakt hiervoor geen extra factuur. Bij de gecontracteerde dietist is deze extra gewerkte indirecte tijd gemakkelijk in het declaratieprogramma in te dienen en deze tijd wordt dan ook heel vaak (meestal) in rekening gebracht. Hier zit geen tijdslimiet aan. U krijgt bij een gecontracteerde dietist de rekening achteraf via de zorgverzekeraar. U heeft dus geen inzicht in achteraf gemaakte totale kosten. Deze kunnen oplopen! Het lijkt er dus vaak op dat de vergoeding van een gecontracteerde dietist hoger ligt, omdat er vaak een iets hogere vergoeding per kwartier wordt gegeven voor gecontracteerde dietetiek dan voor ongecontracteerde dietetiek (DDietist), maar uiteindelijk kunnen de kosten juist hoger uitvallen bij gecontracteerde dietetiek omdat er meer wordt gedeclareert aan indirecte tijd (en hier is tevens minder zicht op door de client).

 

Conclusie:

De gecontracteerde dietist lijkt dus vaak goedkoper omdat er meer wordt vergoed (tarief per kwartier), maar houdt u rekening met het eigen risico (in beide gevallen van toepassing) + Extra administratietijd die bij de gecontracteerde dietist wel in rekening wordt gebracht en pas achteraf via de zorgverzekeraar wordt gefactureerd bovenop gemaakte consult-uren.

(Bij de ongecontracteerde dietist (DDietist) zijn administratieve kosten al inbegrepen in vaste tarieven). U betaalt bij een gecontracteerde dietist dus uiteindelijk ook voor rapportages/verslagleggingen (indirecte tijd) aan de zorgverzekeraar (u heeft tijdens de behandeling geen inzicht in gemaakte kosten bij een gecontracteerde dietist - rekening ontvang u achteraf). Bij de ongecontracteerde dietist (DDietist) zijn de totale gemaakte kosten voor de behandeling / consulten inzichtelijk. U betaalt per consult of pakket. Geen onverwachte narekeningen na afloop van de behandeling.

 

In beide gevallen, bij een gecontracteerde en ongecontracteerde dietist (DDietist) gaan gemaakte kosten eerst van uw eigen risico (uitgesloten: kinderen onder de 18 jaar) indien deze nog niet is opgemaakt. Bent u aanvullend verzekerd voor dietetiek? Dan heeft u naast de vergoeding vanuit  de basisverzekering, extra uren vanuit de aanvullende verzekering die worden vergoed door de zorgverzekeraar.

 

 

 

 

Kwaliteit in de zorg wordt gewaarborgd door het Kwaliteitsregister Paramedici  & BIG registratie (d.m.v. o.a. bewijsmateriaal m.b.t. scholing, diploma's, wetenschappelijk onderzoek, seminars, toetsing) en niet door gecontracteerde zorg met zorgverzekeraars.

Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Hormoonbalans Leefstijladvies Cognitieve Gedragstherapie Mindfulness Pure Voeding Online consulten Skype Watsapp

Diëtetiek óók fiscaal aantrekkelijk - Belasting aftrekbaar.

Facturen van ons zijn aftrekbaar!

Voor ondernemers (zelfstandige, eigenaar, zzp, freelance etc) zijn de facturen van ons volledig aftrekbaar. Voor werknemers ligt dit anders. De aftrekbaarheid is afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer je/u bijvoorbeeld als werkgever bereid bent te investeren in de gezondheid van je medewerkers, kan dit fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.

Raadpleeg altijd voor de zekerheid je/uw boekhouder of accountant.

Heeft u een allergie, intolerantie of medische reden waardoor u de dietist raadpleegt? Dan kunt u via de Belastingdienst beroep doen op terruggave: (vult u samen met de dietist dit formulier in en vraag naar de mogelijkheden (bewijs van allergie, intolerantie, medische reden dmv labtest en/of doktersverwijzing noodzakelijk)

 

https://www.belastingdienst.nl/

bottom of page